Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Krajské město hostilo účastníky konference „Dotčené orgány v procesu pozemkových úprav a čerpání dotací z PRV“

V Ústeckém kraji byla v krásném prostředí Zámku Větruše navázána úzká spolupráce dotčených subjektů v procesu pozemkových úprav v rámci červnové konference....

Účast Pobočky Chomutov na setkání starostů obcí Chomutova

Dne 12. května 2016 se konalo v kulturním domě obce Blatno setkání starostů obcí Chomutovska. Na setkání pracovnice pobočky prezentovaly pozemkové úpravy jako jeden z nástrojů pro tvorbu a rozvoj venkovské krajiny....

Spolupráce Svazu měst a obcí a Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Spolupráce Státního pozemkového úřadu s obcemi a městy přináší zpětnou vazbu úřadu i starostům v oblasti komplexních pozemkových úprav. Starostové měst a obcí v Ústeckém kraji se o tom mohli přesvědčit na Krajském setkání, pořádaném Svazem měst a obcí, do jehož programu byl v letošním roce zařazen příspěvek o pozemkových úpravách Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj....

Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj

Regionální dokumentační komise (dále jen RDK) byly zřízeny za účelem zvýšení kvality zejména technického řešení pozemkových úprav prováděných ve smyslu zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů....

Přehled o vyřizování církevních restitucí v Ústeckém kraji k 11. 1. 2016

Počet parcel celkem Počet parcel administrovaných % Počet parcel – přerušené řízení Administrované + přerušené řízení % Celkem 10 502 10 072 95,91 106 10 178 96,91 Povinná osoba SPÚ 7 572 7 396 97...

Přednáška a exkurze studentů FŽP UJEP v Ústí nad Labem

Pobočka Teplice KPÚ pro Ústecký kraj uspořádala na základě dlouholeté spolupráce s Fakultou životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem přednášku a exkurzi pro studenty magisterského studia obor Revitalizace krajiny FŽP....

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – OCHRANNÉ ZATRAVNĚNÍ S PRŮLEHEM

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Litoměřice vybudovala v obci Slatina pod Hazmburkem na základě plánu společných zařízení protierozní opatření....

Studie odtokových poměrů – důležitý podklad pro zadávací řízení zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav.

Dne 18. 9. 2015 byla podepsána smlouva o dílo na zpracování Studie odtokových poměrů na Benešovsku, sloužící jako podklad pro zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálních územích Dolní Habartice, Heřmanov, Ovesná, Benešov nad Ploučnicí, Fojtovice u Heřmanov a Blankartice (kde již byly KoPÚ zahájeny, nebo budou zahájeny v nejbližších dnech), a dále v navazujících katastrálních územích Dobrná, Horní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Oldřichov nad Ploučnicí, Velká Veleň a Malá Veleň, kde se zahájení KoPÚ předpokládá. Rozsah studie (cca 6800 ha) a termín dokončení díla je stanoven na 31. 3. 2016....

Konferenční seminář ve velkém sále Šluknovského zámku

Dne 5. října 2015 proběhla akce CSV (Celostátní sítě pro venkov) s názvem “Komplexní pozemkové úpravy na Děčínsku – možnost rozvoje pro obce, vlastníky a zemědělce”. Akce se konala v úzké spolupráci se zaměstnanci SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočky Děčín, Obce Růžová, MAS Podlipansko, ČSOP a Regiocentra, o.p.s...

Polní cesta HC4 v k. ú. Malá Černoc

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny dokončil v letošním roce realizaci rekonstrukce polní cesty HC 4 dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Černoc na okrese Louny...