Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

O SPÚ

Státní pozemkový úřad (SPÚ) byl zřízen ke dni 1. ledna 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Tímto zákonem byla po mnohaleté přípravě dokončena transformace Pozemkového fondu ČR, který byl současně zrušen. Spojením jeho agend s činností původních pozemkových úřadů vznikl zcela nový Státní pozemkový úřad v čele s ústředím sídlícím v Praze.

Přehledné informace o SPÚ naleznete na níže uvedených videích v českém nebo anglickém jazyce. Textový popis činností naleznete pod videi

Česká verze

Anglická verze:

 

 

V rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonávají činnost SPÚ krajské pozemkové úřady, přičemž pro řízení o pozemkových úpravách jsou zřízeny pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů.

Působnost SPÚ je stanovena těmito zákony: 

-       zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu,

-       zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,

-       zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

-       zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,

-       zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

-       zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Hlavní činnosti: 

- pomocí směny či koupě vytváří a spravuje nejen zákonnou rezervu státní půdy (50 000 ha) ale i rezervu pro rozvojové programy státu

- realizuje převody a směny zemědělských pozemků

- realizuje převody nemovitostí do práva hospodaření jiných složek státní správy

- spravuje, propachtovává (pronajímá) majetek, který je ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit SPÚ a uzavírá věcná břemena

- poskytuje územně analytické podklady

- vypořádává restituční nároky formou veřejných nabídek pozemků

- rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění včetně souvisejících činností a to tak, aby docházelo ve veřejném zájmu k funkčnímu uspořádání pozemků

  včetně zabezpečení přístupnosti či vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy

- realizuje komplexní pozemkové úpravy s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů, vodních nádrží a jiných krajinných prvků

- je příslušný hospodařit se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu

- zajišťuje činnosti související s aktualizací a vedením celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek

- je editorem údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

- společně s VÚMOP je spoluautorem projektu Monitoring eroze

 

Přílohy Poslední aktualizace
Doklad o zřízení SPÚ
soubor pdfNové okno( PDF, 2.2 MB)
1.4.2020
Změna č.1 Doklad o zřízení SPÚ
soubor pdfNové okno( PDF, 417.24 KB)
1.4.2020

Přečteno: 86233x