Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Spolupráce s odbornou veřejností

Níže naleznete všechny partnerské dohody, které SPÚ uzavřel s odbornou veřejností. Pro zobrazení a stažení konkrétní dohody klikněte na její název. 

1.    SPÚ a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zápis o vzájemné spolupráci a poskytování výstupů v oblasti identifikace parcel z hlediska lokalizace k vymezení zvláště chráněných území.

2.    SPÚ a Agrární komora České republiky

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru, aktivní podpora Generelu vodního hospodářství

3.    SPÚ a Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Dohoda o vzájemné spolupráci - předkládání podnětů a návrhů APG směrem k SPÚ na úpravu právních předpisů, metodik a pracovních postupů; spolupráce při udržování a trvalém zvyšování odbornosti v oboru PÚ, spolupráce při pořádání celostátních odborných konferencí a seminářů

4.    SPÚ a "CzechGlobe" - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Smlouva o spolupráci v oblasti monitoringu sucha.

5.    SPÚ a Česká zemědělská univerzita v Praze

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů a pořádání workshopů

Memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby monitoringu eroze zemědělské půdy - sběr a využívání dat z meteorologické sítě automatických meteorologických stanic ISIDOR

6.    SPÚ a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, odborné činnosti, vzdělávání, projektování, tvorba časopisu, soutěží

Dodatek č. 1 ze dne 3. 4. 2020

7.    SPÚ a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Koordinační skupina pozemkových úprav je zřízena jako diskusní platforma pro oblast působnosti Státního pozemkového úřadu zaměřené na pozemkové úpravy. Cílem zřízení KSPÚ je umožnění vzájemné komunikace státu, zastoupeného SPÚ, který je garantem provádění pozemkových úprav v České republice s odbornou veřejností, která je z titulu § 18 zákona č. 139/2002 Sb. garantem kvality a celkové úrovně zpracování návrhů pozemkových úprav a případně se zástupci dalších úřadů, jejichž činnost má úzké vazby na proces pozemkových úprav.

Statut koordinační skupiny

Jednací řád

8.    SPÚ a Českomoravská myslivecká jednota, z. s.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se zlepšování kvality života ve venkovské krajině vytvářením vhodných podmínek pro hospodaření na zemědělské a lesní půdě, zajišťováním ochrany a zúrodnění půdního a lesního fondu, řešením odtokových poměrů a retence vody v krajině a zvýšením ekologické stability venkovského prostoru. Dále se dohoda týká mysliveckého hospodaření, pozemkových úprav a správy majetku.

9.      SPÚ a ČR – zeměměřický úřad

Dohoda o poskytování dat České permanentní sítě GPS pro určování polohy CZEPOS (přístup k datům CZEPOS)

10.    SPÚ a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

11.    SPÚ a Lesy České republiky, s.p.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech:

1. provádění Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), jejichž předmětem je též lesní majetek spravovaný LČR, s.p. a to zejména při přípravě a shromažďování vstupních údajů, podkladů a informací pro zahajování KoPÚ a zpracovávání návrhů KoPÚ, dále v oblasti zpracovávání návrhů KoPÚ a jejich realizace včetně možnosti jejich spolufinancování,

2. správa majetku při řešení nesouladů mezi evidovaným a skutečným využitím lesní a zemědělské půdy a s tím souvisejících změn v příslušnosti hospodaření s těmito pozemky či porosty v souvislosti se vytvářením a správou rezervy státní půdy, při řešení problematiky správy vodních děl a vodních toků a také v oblasti vytváření a správy honiteb,

3. ostatní oblasti, zejména při přípravě návrhů legislativních předpisů, při pořádání konferencí, seminářů, workshopů na celostátní i regionální úrovni, atd.

12.    SPÚ a Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

13.    SPÚ a Ministerstvo zemědělství

Koordinační smlouva o přístupu ke sdíleným aplikacím MZe a datům MZe

Smlouva o zpracování osobních údajů - oprávnění zpracovávat osobní údaje fyzických osob ze Společného zemědělského registru

Smlouva o společném nákupu k zadávání veřejných zakázek na "Povinné komodity," příp. další veřejné zakázky

14.    SPÚ a Ministerstvo zemědělství; Lesy České republiky, s.p.; Povodí Labe, státní podnik; Povodí Vltavy, státní podnik; Povodí Odry, státní podnik; Povodí Ohře, státní podnik; Povodí Moravy, s.p.; SPÚ a Národní síť Místních akčních skupin ČR, z.s.

Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

15.    SPÚ a Ministerstvo vnitra

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na produkty VMware

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na produkty Cisco Systems

16.    SPÚ a Ministerstvo životního prostředí

Dohoda o vzájemné spolupráci v dílčích oblastech převodů pozemků s příslušností hospodařit SPÚ do příslušnosti hospodařit AOPK ČR, řešení zápisů pozemků na listech vlastnictví resortních organizací MŽP a SPÚ, plánování a realizace opatření v krajině za účelem zvýšení ekologické stability a adaptace krajiny na změnu klimatu a protierozní ochrany zemědělské půdy.

17.    SPÚ a Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Dohoda o vzájemné spolupráci - rozvojové strategie obcí a regionů, vytváření podmínek pro využití dotací z PRV, informace, školení, semináře

Dodatek č. 1  ze dne 6. 4. 2017

18.    SPÚ a Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Memorandum o spolupráci týkající se poskytování informací a osvěty zemědělských oborů a klíčových témat (udržitelné zdroje hospodaření s přírodními zdroji a zabezpečení vodních zdrojů, půda jako výrobní prostředek zemědělce a její ochrana, rizika eroze a sucha, vliv klimatických změn a zmínění jejich dopadů na zemědělskou krajinu apod.)

Dodatek č. 1 ze dne 13. 3. 2019

Dodatek č. 2 ze dne 11. 11. 2019 

19.    SPÚ a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Smlouva o zajištění některých informací evidovaných SPÚ o klientech žádajících o vybrané druhy podpor poskytovaných PGRLF, a.s. - umožnění vzdáleného přístupu zaměstnancům PGRLF, a.s. do aplikace Centrální dlužník pro ověřování bezdlužnosti žadatele o různé typy podpor z fondu

20.    SPÚ a Policie České republiky

Dohoda o připojování objektů do systému centralizované ochrany PČR

21.    SPÚ a Povodí Labe, státní podnik 

Všechny dohody s povodími (č. 16 –  19) se týkají vzájemné spolupráce v oblastech rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu, přípravy a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, přípravy a realizace protipovodňových opatření, řešení odtokových poměrů a retence vody v krajině, protierozní ochrany zemědělské půdy, legislativy a vzájemného majetkoprávního vypořádání

Dodatek č. 1 ze dne 28. 4. 2017 

22.    SPÚ a Povodí Moravy, státní podnik

Dodatek č. 1 ze dne 10. 5. 2017

23.    SPÚ a Povodí Odry, statní podnik

Dodatek č. 1 ze dne 24. 4. 2017 

24.    SPÚ a Povodí Vltavy, státní podnik

Dodatek č. 1 ze dne 15. 5. 2017 

25.    SPÚ a Ředitelství silnic a dálnic

Dohoda o vzájemné spolupráci příslušných složek ŘSD SPÚ, spolupráce při přípravě a výstavbě liniových staveb dálnic a silnic I. Třídy (koordinace nakládání se zemědělskými nemovitými věcmi státu a koordinace činností v rámci PÚ a při přípravě projektů stavby)  

Dodatek č. 1 ze dne 6. 2. 2017

Dodatek č. 2 ze dne 16. 8. 2017

26.    SPÚ a Sdružení místních samospráv České republiky  

Dohoda o vzájemné spolupráci - školení, informace, marketing

Dodatek č. 1 ze dne 24. 4. 2017

27.    SPÚ a Spolek pro obnovu venkova ČR

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, informací, marketingu a PRV, spolupráce v oblasti pozemkových úprav a implementace venkovské regionální politiky

Dodatek č. 1 ze dne 3. 4. 2017 

28.    SPÚ a Správa železnic

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se koordinace činností při provádění pozemkových úprav a při správě majetku státu pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru

Původní dododa se SŽDC- SPÚ a Správa železniční dopravní cesty

29.    SPÚ a Svaz měst a obcí

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, informací a marketingu

Dodatek č. 1 ze dne 24. 4. 2017

30.    SPÚ a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

31.    SPÚ a Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

32.    SPÚ a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových    

Zápis o podmínkách přístupu k Elektronickému aukčnímu systému

33. SPÚ a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Dohoda o stanovení zásad pro poskytování údajů a dat ve správě ÚHÚL pro řízení o pozemkových úpravách.

34.    SPÚ a Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru

Dodatek č. 1 ze dne 31. 10. 2018 

35.    SPÚ a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Trojstranná dohoda z roku 2016 mezi SPÚ, VÚMOP a MZE za účelem převedení práv duševního vlastnictví pro činnost aktualizace BPEJ z VÚMOP na SPÚ.

SPÚ a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Dohoda o spolupráci v oblasti monitoringu eroze zemědělské půdy, rozvoj a další využití možnosti monitoringu eroze zemědělské půdy, prezentace monitoringu eroze zemědělské půdy a jeho výsledků a vyhodnocování monitorovaných erozních událostí

Dodatek č. 1 ze dne 18. 3. 2019 
Dodatek č. 2 ze dne 30. 9. 2020
Dodatek č. 3 ze dne 19. 5. 2022

36.    SPÚ a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se sdílení výsledků výzkumů a jejich uplatňování v praxi a zpracování pozemkových úprav a hospodaření s vodou

37.   SPÚ a Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Česká geologická služba 

 Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně dat při řešení společných projektů „Národního výzkumného centra pro tematickou oblast ochrany půd“ evropské sítě EIONET a při řešení mezinárodních závazků vyplývajících z evropské směrnice INSPIRE pro půdy.

Přečteno: 7969x