Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Spolupráce s odbornou veřejností

Níže naleznete všechny partnerské dohody, které SPÚ uzavřel s odbornou veřejností. Pro zobrazení a stažení konkrétní dohody klikněte na její název. 


1.    SPÚ a Agrární komora České republiky

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru, aktivní podpora Generelu vodního hospodářství

2.    SPÚ a Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Dohoda o vzájemné spolupráci - předkládání podnětů a návrhů APG směrem k SPÚ na úpravu právních předpisů, metodik a pracovních postupů; spolupráce při udržování a trvalém zvyšování odbornosti v oboru PÚ, spolupráce při pořádání celostátních odborných konferencí a seminářů

3.    SPÚ a "CzechGlobe" - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Smlouva o spolupráci v oblasti monitoringu sucha

4.    SPÚ a Česká geologická služba

Smlouva o spolupráci a výměně dat při řešení společných projektů "Národního výzkumného centra pro tematickou oblast ochrany půdy"

5.    SPÚ a Česká zemědělská univerzita v Praze

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů a pořádání workshopů

Memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby monitoringu eroze zemědělské půdy - sběr a využívání dat z meteorologické sítě automatických meteorologických stanic ISIDOR

6.    SPÚ a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, odborné činnosti, vzdělávání, projektování, tvorba časopisu, soutěží

7.    SPÚ a Českomoravská myslivecká jednota, z. s.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se zlepšování kvality života ve venkovské krajině vytvářením vhodných podmínek pro hospodaření na zemědělské a lesní půdě, zajišťováním ochrany a zúrodnění půdního a lesního fondu, řešením odtokových poměrů a retence vody v krajině a zvýšením ekologické stability venkovského prostoru. Dále se dohoda týká mysliveckého hospodaření, pozemkových úprav a správy majetku.

8.    SPÚ a Český úřad zeměměřičský a katastrální

Digitalizace katastrálních map v katastrálních územích s příděly - řešení prostřednictvím KoPÚ/JPÚ

9.    SPÚ a ČR – zeměměřičský úřad

Dohoda o poskytování dat České permanentní sítě GPS pro určování polohy CZEPOS (přístup k datům CZEPOS)

10. SPÚ a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

11. SPÚ a Lesy České republiky, s.p.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech:

1. provádění Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), jejichž předmětem je též lesní majetek spravovaný LČR, s.p. a to zejména při přípravě a shromažďování vstupních údajů, podkladů a informací pro zahajování KoPÚ a zpracovávání návrhů KoPÚ, dále v oblasti zpracovávání návrhů KoPÚ a jejich realizace včetně možnosti jejich spolufinancování,

2. správa majetku při řešení nesouladů mezi evidovaným a skutečným využitím lesní a zemědělské půdy a s tím souvisejících změn v příslušnosti hospodaření s těmito pozemky či porosty v souvislosti se vytvářením a správou rezervy státní půdy, při řešení problematiky správy vodních děl a vodních toků a také v oblasti vytváření a správy honiteb,

3. ostatní oblasti, zejména při přípravě návrhů legislativních předpisů, při pořádání konferencí, seminářů, workshopů na celostátní i regionální úrovni, atd.

12. SPÚ a Ministerstvo zemědělství

Koordinační smlouva o přístupu ke sdíleným aplikacím MZe a datům MZe

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na "Povinné komodity," příp. další veřejné zakázky

Smlouva o zpracování osobních údajů - oprávnění zpracovávat osobní údaje fyzických osob ze Společného zemědělského registru

13. SPÚ a Ministerstvo zemědělství; Lesy České republiky, s.p.; Povodí Labe, státní podnik; Povodí Vltavy, státní podnik; Povodí Odry, státní podnik; Povodí Ohře, státní podnik; Povodí Moravy, s.p.; SPÚ a Národní síť Místních akčních skupin ČR, z.s.

Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

14. SPÚ a Ministerstvo zemědělství a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Trojstranná dohoda o úpravě práv duševního vlastnictví v souvislosti s delimitací činností z VÚMOP na SPÚ - úprava práv a povinností ohledně duševního vlastnictví k předmětům duševního vlastnictví, v souvislosti s provedením Delimitace, a to v návaznosti na uzavření Smlouvy o delimitaci

15. SPÚ a Ministerstvo životního prostředí

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti rezervy státní půdy pro zajištění rozvojových programů státu, protierozní ochrany zemědělské půdy a koordinace postupů v procesu pozemkových úprav

16. SPÚ a Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Dohoda o vzájemné spolupráci - rozvojové strategie obcí a regionů, vytváření podmínek pro využití dotací z PRV, informace, školení, semináře

      Dodatek č. 1

17. SPÚ a Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Memorandum o spolupráci týkající se poskytování informací a osvěty zemědělských oborů a klíčových témat (udržitelné zdroje hospodaření s přírodními zdroji a zabezpečení vodních zdrojů, půda jako výrobní prostředek zemědělce a její ochrana, rizika eroze a sucha, vliv klimatických změn a zmínění jejich dopadů na zemědělskou krajinu apod.)

18. SPÚ a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Smlouva o zajištění některých informací evidovaných SPÚ o klientech žádajících o vybrané druhy podpor poskytovaných PGRLF, a.s. - umožnění vzdáleného přístupu zaměstnancům PGRLF, a.s. do aplikace Centrální dlužník pro ověřování bezdlužnosti žadatele o různé typy podpor z fondu

19. SPÚ a Povodí Labe, státní podnik

20. SPÚ a Povodí Moravy, státní podnik

21. SPÚ a Povodí Odry, statní podnik

22. SPÚ a Povodí Vltavy, státní podnik

Všechny dohody s povodími (č. 19 – 22) se týkají vzájemné spolupráce v oblastech rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu, přípravy a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, přípravy a realizace protipovodňových opatření, řešení odtokových poměrů a retence vody v krajině, protierozní ochrany zemědělské půdy, legislativy a vzájemného majetkoprávního vypořádání

23. SPÚ a Ředitelství silnic a dálnic

Dohoda o vzájemné spolupráci příslušných složek ŘSD SPÚ, spolupráce při přípravě a výstavbě liniových staveb dálnic a silnic I. Třídy (koordinace nakládání se zemědělskými nemovitými věcmi státu a koordinace činností v rámci PÚ a při přípravě projektů stavby)  

     Dodatek č. 1

     Dodatek č. 2

24. SPÚ a Sdružení místních samospráv České republiky

      Dodatek č. 1 

Dohoda o vzájemné spolupráci - školení, informace, marketing

25. SPÚ a Spolek pro obnovu venkova ČR

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, informací, marketingu a PRV, spolupráce v oblasti pozemkových úprav a implementace venkovské regionální politiky

      Dodatek č. 1 

26. SPÚ a Správa železniční dopravní cesty

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se koordinace činností při provádění pozemkových úprav a při správě majetku státu pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru

27. SPÚ a Svaz měst a obcí

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, informací a marketingu

      Dodatek č. 1

28. SPÚ a Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

29. SPÚ a Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru

30. SPÚ a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Dohoda o spolupráci v oblasti monitoringu eroze zemědělské půdy, rozvoj a další využití možnosti monitoringu eroze zemědělské půdy, prezentace monitoringu eroze zemědělské půdy a jeho výsledků a vyhodnocování monitorovaných erozních událostí

31. SPÚ a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se sdílení výsledků výzkumů a jejich uplatňování v praxi a zpracování pozemkových úprav a hospodaření s vodou

32. SPÚ a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Koordinační skupina pozemkových úprav je zřízena jako diskusní platforma pro oblast působnosti Státního pozemkového úřadu zaměřené na pozemkové úpravy. Cílem zřízení KSPÚ je umožnění vzájemné komunikace státu, zastoupeného SPÚ, který je garantem provádění pozemkových úprav v České republice s odbornou veřejností, která je z titulu § 18 zákona č. 139/2002 Sb. garantem kvality a celkové úrovně zpracování návrhů pozemkových úprav a případně se zástupci dalších úřadů, jejichž činnost má úzké vazby na proces pozemkových úprav.

Statut koordinační skupiny

Jednací řád

Přečteno: 3298x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace