Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Spolupráce s odbornou veřejností

Níže naleznete všechny partnerské dohody, které SPÚ uzavřel s odbornou veřejností. Pro zobrazení a stažení konkrétní dohody klikněte na její název. 


1.    SPÚ a Agrární komora České republiky

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru, aktivní podpora Generelu vodního hospodářství

2.    SPÚ a Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Dohoda o vzájemné spolupráci - předkládání podnětů a návrhů APG směrem k SPÚ na úpravu právních předpisů, metodik a pracovních postupů; spolupráce při udržování a trvalém zvyšování odbornosti v oboru PÚ, spolupráce při pořádání celostátních odborných konferencí a seminářů

3.    SPÚ a "CzechGlobe" - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Smlouva o spolupráci v oblasti monitoringu sucha

4.    SPÚ a Česká geologická služba

Smlouva o spolupráci a výměně dat při řešení společných projektů "Národního výzkumného centra pro tematickou oblast ochrany půdy"

5.    SPÚ a Česká zemědělská univerzita v Praze

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů a pořádání workshopů

Memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby monitoringu eroze zemědělské půdy - sběr a využívání dat z meteorologické sítě automatických meteorologických stanic ISIDOR

6.    SPÚ a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, odborné činnosti, vzdělávání, projektování, tvorba časopisu, soutěží

7.    SPÚ a Českomoravská myslivecká jednota, z. s.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se zlepšování kvality života ve venkovské krajině vytvářením vhodných podmínek pro hospodaření na zemědělské a lesní půdě, zajišťováním ochrany a zúrodnění půdního a lesního fondu, řešením odtokových poměrů a retence vody v krajině a zvýšením ekologické stability venkovského prostoru. Dále se dohoda týká mysliveckého hospodaření, pozemkových úprav a správy majetku.

8.    SPÚ a Český úřad zeměměřičský a katastrální

Digitalizace katastrálních map v katastrálních územích s příděly - řešení prostřednictvím KoPÚ/JPÚ

9.    SPÚ a ČR – zeměměřičský úřad

Dohoda o poskytování dat České permanentní sítě GPS pro určování polohy CZEPOS (přístup k datům CZEPOS)

10. SPÚ a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

11. SPÚ a Lesy České republiky, s.p.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech:

1. provádění Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), jejichž předmětem je též lesní majetek spravovaný LČR, s.p. a to zejména při přípravě a shromažďování vstupních údajů, podkladů a informací pro zahajování KoPÚ a zpracovávání návrhů KoPÚ, dále v oblasti zpracovávání návrhů KoPÚ a jejich realizace včetně možnosti jejich spolufinancování,

2. správa majetku při řešení nesouladů mezi evidovaným a skutečným využitím lesní a zemědělské půdy a s tím souvisejících změn v příslušnosti hospodaření s těmito pozemky či porosty v souvislosti se vytvářením a správou rezervy státní půdy, při řešení problematiky správy vodních děl a vodních toků a také v oblasti vytváření a správy honiteb,

3. ostatní oblasti, zejména při přípravě návrhů legislativních předpisů, při pořádání konferencí, seminářů, workshopů na celostátní i regionální úrovni, atd.

12. SPÚ a Ministerstvo zemědělství

Koordinační smlouva o přístupu ke sdíleným aplikacím MZe a datům MZe

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na "Povinné komodity," příp. další veřejné zakázky

Smlouva o zpracování osobních údajů - oprávnění zpracovávat osobní údaje fyzických osob ze Společného zemědělského registru

13. SPÚ a Ministerstvo zemědělství; Lesy České republiky, s.p.; Povodí Labe, státní podnik; Povodí Vltavy, státní podnik; Povodí Odry, státní podnik; Povodí Ohře, státní podnik; Povodí Moravy, s.p.; SPÚ a Národní síť Místních akčních skupin ČR, z.s.

Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

14. SPÚ a Ministerstvo zemědělství a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Trojstranná dohoda o úpravě práv duševního vlastnictví v souvislosti s delimitací činností z VÚMOP na SPÚ - úprava práv a povinností ohledně duševního vlastnictví k předmětům duševního vlastnictví, v souvislosti s provedením Delimitace, a to v návaznosti na uzavření Smlouvy o delimitaci

15. SPÚ a Ministerstvo životního prostředí

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti rezervy státní půdy pro zajištění rozvojových programů státu, protierozní ochrany zemědělské půdy a koordinace postupů v procesu pozemkových úprav

16. SPÚ a Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Dohoda o vzájemné spolupráci - rozvojové strategie obcí a regionů, vytváření podmínek pro využití dotací z PRV, informace, školení, semináře

      Dodatek č. 1

17. SPÚ a Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Memorandum o spolupráci týkající se poskytování informací a osvěty zemědělských oborů a klíčových témat (udržitelné zdroje hospodaření s přírodními zdroji a zabezpečení vodních zdrojů, půda jako výrobní prostředek zemědělce a její ochrana, rizika eroze a sucha, vliv klimatických změn a zmínění jejich dopadů na zemědělskou krajinu apod.)

18. SPÚ a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Smlouva o zajištění některých informací evidovaných SPÚ o klientech žádajících o vybrané druhy podpor poskytovaných PGRLF, a.s. - umožnění vzdáleného přístupu zaměstnancům PGRLF, a.s. do aplikace Centrální dlužník pro ověřování bezdlužnosti žadatele o různé typy podpor z fondu

19. SPÚ a Povodí Labe, státní podnik

20. SPÚ a Povodí Moravy, státní podnik

21. SPÚ a Povodí Odry, statní podnik

22. SPÚ a Povodí Vltavy, státní podnik

Všechny dohody s povodími (č. 19 – 22) se týkají vzájemné spolupráce v oblastech rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu, přípravy a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, přípravy a realizace protipovodňových opatření, řešení odtokových poměrů a retence vody v krajině, protierozní ochrany zemědělské půdy, legislativy a vzájemného majetkoprávního vypořádání

23. SPÚ a Ředitelství silnic a dálnic

Dohoda o vzájemné spolupráci příslušných složek ŘSD SPÚ, spolupráce při přípravě a výstavbě liniových staveb dálnic a silnic I. Třídy (koordinace nakládání se zemědělskými nemovitými věcmi státu a koordinace činností v rámci PÚ a při přípravě projektů stavby)  

     Dodatek č. 1

     Dodatek č. 2

24. SPÚ a Sdružení místních samospráv České republiky

      Dodatek č. 1 

Dohoda o vzájemné spolupráci - školení, informace, marketing

25. SPÚ a Spolek pro obnovu venkova ČR

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, informací, marketingu a PRV, spolupráce v oblasti pozemkových úprav a implementace venkovské regionální politiky

      Dodatek č. 1 

26. SPÚ a Správa železniční dopravní cesty

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se koordinace činností při provádění pozemkových úprav a při správě majetku státu pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru

27. SPÚ a Svaz měst a obcí

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, informací a marketingu

      Dodatek č. 1

28. SPÚ a Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

29. SPÚ a Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru

30. SPÚ a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Dohoda o spolupráci v oblasti monitoringu eroze zemědělské půdy, rozvoj a další využití možnosti monitoringu eroze zemědělské půdy, prezentace monitoringu eroze zemědělské půdy a jeho výsledků a vyhodnocování monitorovaných erozních událostí

31. SPÚ a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se sdílení výsledků výzkumů a jejich uplatňování v praxi a zpracování pozemkových úprav a hospodaření s vodou

Přečteno: 2000x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace