Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Záštity

Udělování záštit Státního pozemkového úřadu

Subjekty z řad odborné veřejnosti, partnerské organizace, veřejně prospěšné organizace, spolky, neziskové organizace či územní samosprávné celky mohou požádat Státní pozemkový úřad (SPÚ) o udělení záštity nad jimi organizovanou akcí. Udělením záštity Státní pozemkový úřad vyjadřuje morální podporu akci či projektu, která/ý souvisí či se dotýká činnosti SPÚ. Záštita je čestnou poctou, ze které nevyplývají žádné finanční závazky.

Záštita se uděluje prostřednictvím diplomu s podpisem ústředního ředitele. S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast zástupce SPÚ ani finanční podpora. O udělení záštity rozhoduje Kancelář ústředního ředitele na základě konzultace s věcně příslušným (odborným) útvarem SPÚ. Poskytnutí záštity není nárokové.

Záštity jsou udělovány zpravidla aktivitám, které splňují následující podmínky:

  • jsou v souladu se strategiemi SPÚ,
  • obsahově korespondují s agendami SPÚ,
  • jsou konkrétně a časově ohraničené,
  • mají ideálně celostátní charakter,
  • jsou organizovány zpravidla nestátními, neziskovými a veřejně prospěšnými právnickými osobami.

Žadatel, kterému je záštita udělena se zavazuje v informační kampani a informačních materiálech použít logo SPÚ a zároveň uvést „Akce se koná pod záštitou Státního pozemkového úřadu.“ Sdělení o udělené záštitě musí být prezentováno i při akci samotné (v úvodním a závěrečném slově pořadatele) a při výstupech do médií. Souhlasí také s tím, že pokud SPÚ projeví zájem prezentovat svou činnost na akci přímo, bude mu to bezplatně umožněno. V případě porušení těchto pravidel si SPÚ vyhrazuje právo v budoucnu záštitu znovu udělit.

Povinnosti úspěšných žadatelů:

  • zveřejňovat logo SPÚ na materiálech souvisejících s akcí (logo ke stažení zde: Logomanuál / Tiskový servis | Státní pozemkový úřad (spucr.cz); žadatel je povinen dodržovat přiložený Grafický manuál pro používání loga SPÚ) - odsouhlasení na email komunikace@spucr.cz,
  • zároveň uvést „Akce se koná pod záštitou Státního pozemkového úřadu.“ Sdělení o udělené záštitě musí být prezentováno i při akci samotné (v úvodním a závěrečném slově pořadatele) a při výstupech do médií,
  • prezentace podpory zástupce SPÚ na akci samotné.

Postup žádosti o záštitu:

Žadatel vyplní veškeré náležitosti elektronického formuláře „Žádost o udělení záštity Státního pozemkového úřadu“, který je dostupný zde.
Jiné, než elektronické podání žádosti o záštitu není možné. V případě nejasností je možné zaslat dotaz na email komunikace@spucr.cz.

Žádosti jsou zpravidla vyřizovány ve lhůtě 30 dnů od obdržení, doporučuje se o záštitu žádat nejméně 60 dní před konáním dané akce.

Postup při odejmutí záštity:

V zájmu SPÚ je, aby bylo spojováno pouze s těmi akcemi a projekty, které se slučují s jeho odbornými agendami, programem, politikou, neodporují zákonu a nepoškozují jeho dobré jméno. Z těchto důvodů má SPÚ v případě nedodržení podmínek pro poskytnutí záštity právo udělenou záštitu odejmout. O odejmutí poskytnuté záštity rozhoduje vedení SPÚ.

Organizátor je nejprve písemně vyzván ke sjednání nápravy. Pokud do 15 dnů od doručení výzvy nápravu nesjedná, přistoupí SPÚ k odejmutí záštity, o čemž je organizátor písemně vyrozuměn. Organizátor je po odejmutí záštity povinen neprodleně odstranit logo SPÚ a informaci o poskytnuté záštitě z veškerých materiálů a dokumentů jakékoli povahy, z webových stránek a dalších informačních zdrojů apod.

Kontakt: 
Kancelář ústředního ředitele
email: komunikace@spucr.cz
tel.: 729 922 300

Přečteno: 519x