Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing)

Oznámení možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  1. v elektronické podobě – na e-mail oznameni@spucr.cz
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručením na adresu: 

    Státní pozemkový úřad
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 – Žižkov

   s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy:
   "NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – Pouze k rukám příslušné osoby“

        3. vložením do schránky umístěné vně budovy ústředí Státního pozemkového úřadu,  Husinecká 1024/11a130 00 Praha 3 – Žižkov a označené "Schránka pro příjem oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů"

 

foto_prošetřovatel.jpg

4. ústně – telefonicky (viz kontakt níže) či osobně po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Osobou příslušnou k posuzování oznámení možného protiprávního jednání byla ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu určena  Ing. arch. Milana Grauová, ředitelka Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a právní podpory, telefon: +420 727 957 166.

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 zákona. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že se jím podávané oznámení opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. SPÚ si vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání, a to s odkazem na odst. 34 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Způsob vypořádání oznámení

Příslušná osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Externí oznamovací systém

Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti - bližší informace na webových stránkách ministerstva – Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

 


Přečteno: 641x