Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Stížnosti

Příjem stížností

 

Přijímat stížnosti jsou povinny všechny organizační útvary a organizační jednotky SPÚ.

Podání se zásadně posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Stížnost je možné podat:

  • písemně v listinné podobě na kontaktní adresy SPÚ,
  • elektronickou poštou – e-mailem zaslaným kterémukoliv zaměstnanci,
  • prostřednictvím e-podatelny SPÚ na adresu epodatelna@spucr.cz,
  • elektronicky do datové schránky,
  • osobně formou písemného či ústního podání každý pracovní den v obvyklou pracovní dobu.

Náležitosti stížnosti jsou upraveny správním řádem. Ústně podané stížnosti přijímají všechny organizační útvary nebo organizační jednotky. O přijetí ústně podané stížnosti se sepíše písemný záznam. Záznam obsahuje jméno a příjmení stěžovatele, datum narození, jeho bydliště (případně sídlo právnické osoby), jména a příjmení zúčastněných osob, datum, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání a podpisy stěžovatele a zúčastněných osob.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení dle zákona. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Přečteno: 39644x