Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Podmínky užívání stránek

1. Obecná ustanovení

Státní pozemkový úřad tímto vydává podmínky a právní omezení užívání internetových stránek (dále jen "Podmínky") na adrese www.spucr.cz (dále jen "Stránky").

Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají Stránky (dále jen "Uživatelé").

Provozovatelem Stránek na uvedené adrese je Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6664 (dále jen "Provozovatel"), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "Autorský zákon") oprávněn sdělovat Stránky veřejnosti a vykonávat k nim majetková práva.

2. Užívání Stránek

Užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé části) bez souhlasu Provozovatele není dovoleno. Jiné užití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Přístup a užívání Stránek je bezplatné.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty Stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části Stránek má pouze Provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na Stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Provozovatel a jejichž účelem je informovat zejména o činnosti Provozovatele a výkonu práv a povinností Provozovatele v rozsahu jeho působnosti dané zákonem.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na Stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím Stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace, prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek.

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují Uživatelé některých částí stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost Uživatele na stránkách Provozovatele, jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Provozovatel vychází z předpokladu, že používání Stránek představuje ze strany Uživatele souhlas s omezením odpovědnosti Provozovatele.

4. Ochrana osobních údajů a přístup na Stránky

Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které poskytují Uživatelé prostřednictvím formulářů a dotazů ze Stránek, popř. osobní údaje jinak získané prostřednictvím Stránek, za účelem uplatnění práv a povinností, které Provozovateli vyplývají ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a dalších předpisů vymezujících působnost Provozovatele. Provozovatel zpracovává o Uživatelích adresní, identifikační, popřípadě další osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k uplatnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedených předpisů. Provozovatel se zavazuje zpracovávat takto poskytnuté osobní údaje podle platných předpisů na ochranu osobních údajů

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Podmínky používání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum vydání: 1.1.2013
Státní pozemkový úřad

Přečteno: 31772x