Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

2015

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Spolku pro obnovu venkova České republiky přispěje ke zlepšení kvality života na venkově

Praha 3. 12. 2015 - Ústřední ředitelka státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Maradová, MBA a předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Mgr. Eduard Kavala slavnostně podepsali dne 3. 12. 2015 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky dohodu o spolupráci....

Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství požádal o 180 ha v Březiněvsi a Ďáblicích

Pozemkový úřad rozhodl k dnešnímu dni o 126 ha; z toho u 24 ha řízení zastavil a pozemky nevydal, neboť jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob; u 46 ha řízení přerušil a čeká na rozhodnutí soudu, neboť k těmto pozemkům je duplicitním vlastníkem společně s hlavním městem Prahou;...

Ředitelství silnic a dálnic zefektivní spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

Státní pozemkový úřad společně s Ředitelstvím silnic a dálnic dnes podepsal Dohodu o vzájemné spolupráci. Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatava Maradová, MBA a generální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa svým podpisem společně deklarovali snahu o výrazné zefektivnění činnosti těchto strategických úřadů a to především v oblasti příprav společné metodiky majetkoprávního vypořádání, v oblasti vytváření pozemkových rezerv pro silniční a dálniční stavby nebo společné koordinace v rámci pozemkových úprav....

Reakce na článek časopisu Zemědělec ze dne 16. 11. 2015

(Monopol na stanovování cen zemědělské půdy končí) Redaktor Petr Havel v článku uvádí značné množství nepravdivých a zavádějících informací, na jejichž základě dovozuje závěr, že převod aktualizace bonitace půdně-ekologických jednotek (BPEJ) pod Státní pozemkový úřad (SPÚ) je rozhodnutím, které povede „ke zhoršení stavu naší krajiny“ a dokonce ke zvýšení „korupčního a vyděračského potenciálu státních úředníků vůči vlastníkům.“...

Realizací účinných opatření pracoviště Státního pozemkového úřadu přispívají k ochraně před dlouhodobým suchem

Praha, 12. listopadu 2015 – Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Prostějově zajistila realizaci stavby polní cesty, víceúčelové nádrže a lokálního biocentra v katastrálním území Čelčice....

Státní pozemkový úřad vydal rozhodnutí o nevydání části zemědělských nemovitostí České provincii Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě

Praha, 10. listopadu 2015 – Státní pozemkový úřad rozhodl o nevydání 1 270 hektarů zemědělské půdy nárokovaných v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Českou provincií Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě....

Státní pozemkový úřad zapojuje veřejnost do hlasování o společné zařízení roku

Během měsíce listopadu má široká veřejnost možnost zapojit se do hlasování v letošním ročníku soutěže Společné zařízení roku. Již 9. ročník soutěže Společné zařízení roku vyhlásil Státní pozemkový úřad (SPÚ) za účasti Českomoravské komory pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ). Hlavním cílem této soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Do letošního ročníku pobočky přihlásily celkem 92 projektů, což je o polovinu více než v loňském roce. Tento značný nárůst souvisí s ukončením období programu rozvoje venkova 2007-2013, kdy většina realizací byla dokončena právě v loňském roce. Nezanedbatelný vliv má i celková osvěta ústředí SPÚ směrem ke krajským pracovištím a pobočkám a vzestup prestiže a prezentování soutěže....

Ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj přednášela na konferenci v Kolumbii

Praha 27. října 2015 – Velvyslanectví ČR v Kolumbii realizovalo ve dnech 12. až 16. října 2015 v Bogotě projekt transformační spolupráce nazvaný „Sdílení českých zkušeností z procesu pozemkových restitucí s Kolumbií“. V jeho rámci byla do Kolumbie zorganizovaná cesta ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Evy Schmidtmajerové, která účastníky seznámila s průběhem restitučního procesu v ČR....

Státní pozemkový úřad pořádal konferenci o pozem. úpravách

Praha 16. října 2015 - Ve dnech 14. až 15. října 2015 se v Mikulově uskutečnila již XVIII. Konference pozemkové úpravy. Tato tradiční konference s názvem “Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav“ se konala u příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015....

Zlepšit kvalitu života nejen na venkově má spolupráce Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se Svazem měst a obcí ČR.

Praha – 16. 10. 2015 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová s předsedou Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) Františkem Luklem podepsali dohodu o vzájemné spolupráci. Mimo jiné má přispět ke zvýšení kvality života na venkově, ochraně půdního fondu či narovnání vztahů mezi státem a obcemi....