Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Reakce na článek časopisu Zemědělec ze dne 16. 11. 2015

(Monopol na stanovování cen zemědělské půdy končí) Redaktor Petr Havel v článku uvádí značné množství nepravdivých a zavádějících informací, na jejichž základě dovozuje závěr, že převod aktualizace bonitace půdně-ekologických jednotek (BPEJ) pod Státní pozemkový úřad (SPÚ) je rozhodnutím, které povede „ke zhoršení stavu naší krajiny“ a dokonce ke zvýšení „korupčního a vyděračského potenciálu státních úředníků vůči vlastníkům.“

Autor také nepravdivě uvádí, že zaměstnanci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v. v. i.), kteří zajišťují aktualizaci bonitace půdně-ekologických jednotek a budou přecházet pod SPÚ „musí u svého současného zaměstnavatele podat výpověď a čekat, zdali je SPÚ přijme.“ Realita je však odlišná. Zaměstnanci přecházející z VÚMOP na SPÚ plynule přejdou pod SPÚ na základě rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 3. 11. 2015 o delimitaci příslušných zaměstnanců zabezpečujících aktualizaci BPEJ a s tím souvisejících činností, včetně předmětných činností a nezbytného vybavení, a jejich převodu z VÚMOP na SPÚ. Současně tím, že jejich pracovní pozice budou zařazeny pod zákon o státní službě, dojde k eliminaci možného korupčního jednání, tedy k přesnému opaku toho, co se stane podle vize pana redaktora Havla.

Nutno podotknout, že autor se v rámci přípravy textu neobrátil ani na jednu z institucí, které ve svém článku kritizuje, aby se seznámil s procesem a problematikou BPEJ. Výsledné znění článku lze tedy v nejlepším případě vnímat jako výsledek neznalosti základní informací. 

Kód BPEJ je základní agroekologickou i ekonomickou veličinou, která je klíčová pro stanovení ceny zemědělské půdy, a dále je také významným vstupním údajem daňových agend a má zásadní vliv na stanovení výše odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Jinými slovy: údaj o BPEJ fakticky ovlivňuje hodnotu majetku každého vlastníka zemědělských pozemků. Vlastnické právo je jedním ze základních ústavních práv, přičemž státní správa je povinna zajistit občanům v mezích zákona řádný výkon a ochranu všech jejich ústavních a dalších práv.

Z těchto důvodů byly kompetence v oblasti aktualizace BPEJ svěřeny zákonem do rukou Státnímu pozemkovému úřadu, který je organizační složkou státu a správním orgánem; vedení databáze BPEJ je pak v kompetenci přímo Ministerstva zemědělství ČR. Závazný údaj o BPEJ k jednotlivým zemědělským pozemkům je informací, která je vedena v operátu katastru nemovitostí.

Dosavadní stav skutečného výkonu těchto činností je ovšem jiný a nadále neakceptovatelný. Historickými nekoncepčními a možná účelovými kroky byla tato klíčová agenda, kterou jednoznačně musí dozorovat stát, vyvedena zcela mimo organizační struktury státu. Aktuálně má jednoznačný a nekontrolovatelný monopol na stanovení kódů BPEJ právnická osoba, a to VÚMOP, v. v. i., což je z pohledu státní správy a občanů zcela nepřijatelná a do budoucna neakceptovatelná situace.

Z výše uvedených důvodů došlo z rozhodnutí ministra zemědělství a delimitaci odborných kapacit v rozsahu 25 pracovníků do struktur SPÚ, který je připraven tyto činnosti modernizovat, dynamizovat, koncepčně rozvíjet a vzdělávat další nové specialisty v této oblasti.

Rozhodnutí s sebou však nese další očekávané přínosy, a to především v zajištění systému kontroly provádění aktualizace BPEJ. V minulém období provedl SPÚ prostřednictvím externího posuzovatele kontrolu činností VUMOP, v. v. i., a bohužel, odborníci se ve výsledcích v tuto chvíli významně rozcházejí. To znamená, že mohlo dojít k nadhodnocení, nebo podhodnocení konkrétních pozemků; čili hodnota nemovitých věcí vlastníka nebyla zřejmě stanovena správně, což fakticky determinuje nakládání s předmětnými nemovitými věcmi. V posledním roce byl systém kontrol aktualizace BPEJ zaveden nově; v dřívějších obdobích probíhaly aktualizace BPEJ bez funkčního systému kontrol.

Dílčím cílem rozhodnutí o navrácení kompetence v oblasti BPEJ do rukou státu je, aby se vědecko-výzkumná instituce věnovala přednostně vlastnímu výzkumu. Za tímto účelem byla primárně zřízena, nikoliv pro realizaci ekonomických činností, kterými aktualizace BPEJ fakticky jsou.