Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad vydal rozhodnutí o nevydání části zemědělských nemovitostí České provincii Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě

Praha, 10. listopadu 2015 – Státní pozemkový úřad rozhodl o nevydání 1 270 hektarů zemědělské půdy nárokovaných v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Českou provincií Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, jako věcně a místně příslušný orgán prvního stupně vydal rozhodnutí o nevydání celkem 136 pozemků v okrese Olomouc (katastrální území: Bouzov, Dolní Dlouhá Loučka, Horní Dlouhá Loučka, Křivá, Veveří, Karlov a Paseka). Jedná se o pozemky dle původních tzv. PK parcel.

Toto rozhodnutí se týká zemědělských nemovitostí označených ve čtyřech výzvách podaných oprávněnou osobou. Každá z výzev byla adresována jiné povinné osobě – Státnímu pozemkovému úřadu, Lesům České republiky, s. p., Národnímu památkovému ústavu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj po přezkoumání všech podkladů a historických údajů, které byly dohledány i prostřednictvím rešerší, dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání majetku stanovené zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Důvodem pro nevydání je skutečnost, že nemovitosti, kterých se týkají předmětná rozhodnutí, se nestaly předmětem majetkové křivdy definované zákonem o majetkovém vyrovnání.

Podle zjištění Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj nepodal Řád německých rytířů jako právní předchůdce oprávněné osoby Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě žádost o navrácení majetku zabaveného německou okupační správou po 29. září 1938. Navracení takto zabaveného majetku řešil zákon č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody. Z tohoto důvodu se Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, jako právní nástupce řádu, nestala knihovním vlastníkem předmětných nemovitostí, a nebyla jím k rozhodnému datu 25. února 1948.

Krajské pozemkové úřady prověřují veškeré nárokované nemovitosti jednotlivě a rozhodnutí o nevydání předmětných zemědělských nemovitostí se týká výhradně majetku ve výše uvedených výzvách. Skutečnosti vedoucí k tomuto rozhodnutí nelze vztahovat na ostatní podané výzvy této oprávněné osoby, které jsou v současné době stále předmětem správních řízení.

 

Monika Machtová, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu