Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizací účinných opatření pracoviště Státního pozemkového úřadu přispívají k ochraně před dlouhodobým suchem

Praha, 12. listopadu 2015 – Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Prostějově zajistila realizaci stavby polní cesty, víceúčelové nádrže a lokálního biocentra v katastrálním území Čelčice.

Stavba vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Čelčice a je již 59. stavbou společných zařízení po ukončených pozemkových úpravách v okrese Prostějov.

Zásadním krajinotvorným prvkem celé stavby je lokální biocentrum a víceúčelová nádrž na toku Okenná v místní trati Rybník. V této lokalitě již v minulosti rybník byl, což potvrdil i provedený geologický průzkum. Stavba tak navrací zdejší krajině její dávno zaniklý historický vodní prvek.

Samotná vodní nádrž je koncipována jako průtočná o ploše 4,6 ha a akumulačním objemem 63,5 tis. m3 vody. Hráz nádrže má výšku 2,7 m. Stavba vodní nádrže byla doplněna výsadbou biocentra s 4 600 kusy stromů, keřů a bylin. Součástí stavby je rovněž 1,15 km asfaltobetonových a 1,25 km travnatých polních cest sloužících ke zpřístupnění pozemků vlastníků v přilehlých místních tratích. 

Zadržením vody v krajině při povodňových stavech na místních tocích Okenná a Trávnička bude vybudované biocentrum a vodní nádrž plnit především funkci vodohospodářskou, zároveň zlepší kvalitu vody na toku Okenná pod nádrží a přispěje ke zvýšení zásob podzemních vod. Stavba tak naplňuje Strategii ochrany před dlouhodobým suchem, která byla nedávno prezentována Ministerstvem zemědělství. Funkce krajinotvorná je podpořena založením vodních, mokřadních, lučních a lesních společenstev, k jejichž rozvoji přispěje i ostrůvek uvnitř zátopy. Nezanedbatelná je i funkce hospodářská, kdy nádrž bude sloužit jako zásobník požární vody pro případ mimořádných událostí, a i funkce turistická a rekreační.

Stavba byla dokončena na konci dubna 2015. Celkové investiční náklady činily téměř 12,5 milionů korun. Financování stavby bylo zajištěno prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

 

Společná zařízení

Společná zařízení se navrhují a realizují v rámci procesu pozemkových úprav, které jsou jednou z klíčových agend Státního pozemkového úřadu. Mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Pomáhají i při zmírňování negativních dopadů klimatických změn, zvyšují konkurenceschopnost zemědělství a kvalitu životního prostředí.

Nejčastěji se realizují polní cesty, mostky, vodní nádrže, odvodňovací příkopy, zatravněné průlehy nebo vysázené prvky zeleně v podobě biocenter a biokoridorů.

 

Monika Machtová

tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu