Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Přehled o vyřizování církevních restitucí v Ústeckém kraji k 11. 1. 2016

Počet parcel celkem Počet parcel administrovaných % Počet parcel – přerušené řízení Administrované + přerušené řízení % Celkem 10 502 10 072 95,91 106 10 178 96,91 Povinná osoba SPÚ 7 572 7 396 97...

Přednáška a exkurze studentů FŽP UJEP v Ústí nad Labem

Pobočka Teplice KPÚ pro Ústecký kraj uspořádala na základě dlouholeté spolupráce s Fakultou životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem přednášku a exkurzi pro studenty magisterského studia obor Revitalizace krajiny FŽP....

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – OCHRANNÉ ZATRAVNĚNÍ S PRŮLEHEM

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Litoměřice vybudovala v obci Slatina pod Hazmburkem na základě plánu společných zařízení protierozní opatření....

Studie odtokových poměrů – důležitý podklad pro zadávací řízení zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav.

Dne 18. 9. 2015 byla podepsána smlouva o dílo na zpracování Studie odtokových poměrů na Benešovsku, sloužící jako podklad pro zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálních územích Dolní Habartice, Heřmanov, Ovesná, Benešov nad Ploučnicí, Fojtovice u Heřmanov a Blankartice (kde již byly KoPÚ zahájeny, nebo budou zahájeny v nejbližších dnech), a dále v navazujících katastrálních územích Dobrná, Horní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Oldřichov nad Ploučnicí, Velká Veleň a Malá Veleň, kde se zahájení KoPÚ předpokládá. Rozsah studie (cca 6800 ha) a termín dokončení díla je stanoven na 31. 3. 2016....

Konferenční seminář ve velkém sále Šluknovského zámku

Dne 5. října 2015 proběhla akce CSV (Celostátní sítě pro venkov) s názvem “Komplexní pozemkové úpravy na Děčínsku – možnost rozvoje pro obce, vlastníky a zemědělce”. Akce se konala v úzké spolupráci se zaměstnanci SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočky Děčín, Obce Růžová, MAS Podlipansko, ČSOP a Regiocentra, o.p.s...

Polní cesta HC4 v k. ú. Malá Černoc

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny dokončil v letošním roce realizaci rekonstrukce polní cesty HC 4 dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Černoc na okrese Louny...

Společná zařízení v k. ú. Cítoliby

Realizace společného zařízení dle schváleného projektu KPÚ Zeměchy (řešena i část k. ú. Cítoliby)....

Realizace polních cest VC 8, VC 6 a VC 17 v k. ú. Sukorady

Po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Sukorady se podařilo SPÚ, Pobočce Litoměřice zrealizovat podle Plánu společných zařízení zpevnění tří polních cest....

Vodohospodářské opatření v k. ú. Rtyně nad Bílinou“

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký Kraj, Pobočka Teplice v rámci Programu rozvoje venkova dokončila v roce 2015 realizaci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Rtyně nad Bílinou s názvem „Vodohospodářské opatření Rtyně nad Bílinou“....

Zadání vodohospodářské studie Benešovsko, okres Děčín

V 1. polovině roku 2015 byly na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy, zahájeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích:...