Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Polní cesta C2 v k. ú. Jedov

V k. ú. Jedov byla vybudována v roce 2012 nová polní cesta C2 v délce necelého 1 km. Jedná se o jednopruhovou cestu kategorie P5/30 - jeden jízdní pruh šířky 4 m, se dvěma zpevněnými krajnicemi v šířce 0,5 m, s asfaltovým povrchem. Odvodnění celé polní cesty bylo řešeno svodnými průlehy, které zajistily odvod povrchových vod. Svodné průlehy končí na okraji lesa u strže, záhlaví strží je zpevněno kamenným záhozem s urovnáním líce a poštěrkováním. Svedení vody do průlehů bylo provedeno odvodňovacími žlaby, které jsou s plastovou vtokovou mříží. Součástí celé polní cesty byla výsadba aleje 95 kusů ovocných stromů, výstavba polní cesty stála necelých 5 mil. Kč....

Polní cesta CHN4 v k. ú. Mladoňovice

V k. ú. Mladoňovice byla v roce 2012 postavena nová polní cesta CHN4 v délce přibližně 1 km, v kategorii polní cesty P4,5/30. Odvodnění bylo řešeno pomocí příčného a podélného sklonu na okolní terén bez soustředěného koncentrovaného odtoku. Odvodnění pláně vozovky bylo provedeno pomocí podélné drenáže zaústěné do melioračního hlavníku a zatrubnění vodoteče. V rámci interakčního prvku byla vysázena stromová alej na přilehlém zatravněném pozemku. Vrchní vrstva polní cesty je z asfaltobetonu. Cesta byla hrazena z prostředků Veřejné pokladní správy (VPS) za částku 4 mil. Kč....

Retenční nádrž Chotěbudice

V k. ú. Chotěbudice byla v roce 2011 dokončena a zkolaudována stavba retenční nádrže Chotěbudice s celkovým nákladem 6,5 mil. Kč a celá částka byla uhrazena z prostředků PPEO (plán protierozních opatření)....

Realizace polní cesty HPC 23 v k. ú. Dlouhé na Moravě

Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dlouhé na Moravě byla v roce 2014 provedena rekonstrukce stávající polní cesty HPC 23....

Realizace společných zařízení v katastrální území Poděšín

Katastrální území Poděšín se nachází jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Komplexní pozemkové úpravy v tomto k. ú. byly zahájeny v roce 2002 na základě žádosti vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy....