Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesta HC1 v k. ú. Jasenice

V k. ú. Jasenice byla v roce 2012 zrealizována polní cesta HC1 v délce 1,7 km. Dle návrhové kategorie byla tato cesta označena 4,0/30. V maximální možné míře bylo využito trasy původní cesty. Na místech s delším rozhledem byly vybudovány výhybny. Na několika místech byla trasa odtoku srážkové vody přerušena ocelovými svodnicemi a srážková voda je tak odváděna na přilehlý pozemek k zasakování do travnatého pásu. Podél celé cesty bylo do stávajícího ozelenění doplněno nové, takže celá cesta je osazena stromy. Cesta byla hrazena z prostředků PRV za částku 6,5 mil. Kč.

Jasenice.jpg