Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Polní cesta NCH4 v k. ú. BOŽEJOV

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov zrealizovala jedno z prioritních společných zařízení Městyse Božejov - polní cestu NCH 4 v k. ú. Božejov. Projekt vycházel z komplexních pozemkových úprav v k. ú. Božejov....

Zpevnění polních cest CH1 a CH2 v k. ú. Leskovice

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov získal finanční prostředky ze státního rozpočtu – všeobecné pokladní správy (VPS), a to v celkové investiční hodnotě stavby téměř 5,9 mil. Kč na realizaci jednoho z projektů společných zařízení obce Leskovice. Projekt „Zpevnění polních cest CH1 a CH2 v k. ú. Leskovice“ vycházel z komplexních pozemkových úprav v témže katastrálním území a základní funkcí těchto cest je zpřístupnění pozemků....

Polní cesta HC3 v k. ú. STANOVICE

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov realizovala v roce 2013 dle schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stanovice u Nové Cerekve Polní cestu HC3. Jednalo se o zpevnění polní cesty situované mimo zastavěné území obce Stanovice, jejíž základní funkcí je zpřístupnění pozemků....

Realizace plánu společných zařízení v katastrálním území Dolní Jablonná, okres Havlíčkův Brod

Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Jablonná byly v roce 2014 dokončeny realizace většiny navržených společných zařízení. Jednalo se o rekonstrukce stávajících polních cest a výstavbu cest nových, včetně průlehu, protierozního a protipovodňového příkopu k odvedení vod mimo intravilán obce. Byly realizovány následující cesty: C2, C3 (vč. C3.2), C4, C5, C6, C7 a C9....

Stavba polní cesty v katastrálním území Olšany u Telče, okres Jihlava

Pozemkový úřad Jihlava zrealizoval v roce 2010 v rámci plánu společných zařízení schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Olšany u Telče stavbu: „Polní cesta Olšany – Na Vubec“...

Rekonstrukce polní a lesní cesty v katastrálním území Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava zrealizoval v roce 2014 v rámci plánu společných zařízení schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Panenská Rozsíčka stavbu: „Rekonstrukce polní a lesní cesty Panenská Rozsíčka - Lísek“....

Polní cesta C2 v k. ú. Horní Lhotice

Třebíč - Z finančních prostředků tehdejšího Pozemkového fondu ČR byla uhrazena výstavba polní cesty C2 v k. ú. Horní Lhotice. Celá cesta byla vedena v trase stávající polní cesty podél lesa a částečně přes stávající les. Náleží do kategorie P 5,0/30, oboustranná krajnice. Vozovka má povrch z asfaltového betonu. Její délka je 708 metrů a končí připojením na stávající polní cestu v k. ú. Hluboké. Polní cesta byla vybudována za částku necelé 3 mil. Kč....

Polní cesta C2 v k. ú. Menhartice

V roce 2012 byla zrekonstruována a částečně vybudována polní cesta C2 v k. ú. Menhartice v délce 1,0 km. Cesta byla navržena v parcele stanovené v komplexní pozemkové úpravě (KoPú). Spadá do kategorie P4,0/30, tedy jednopruhová s výhybnou a levostranným příkopem. V celém úseku tvoří vozovku jeden jízdní pruh šířky 3,0 m se dvěma zpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Cestu, přibližně po 150 m, kříží Bělčovický potok, kde byl realizován rámový propustek. Cesta byla hrazena z prostředku Programu rozvoje venkova (PRV) a byla zrealizována za částku více než 5 mil. Kč....

Polní cesta HC1 v k. ú. Jasenice

V k. ú. Jasenice byla v roce 2012 zrealizována polní cesta HC1 v délce 1,7 km. Dle návrhové kategorie byla tato cesta označena 4,0/30. V maximální možné míře bylo využito trasy původní cesty. Na místech s delším rozhledem byly vybudovány výhybny. Na několika místech byla trasa odtoku srážkové vody přerušena ocelovými svodnicemi a srážková voda je tak odváděna na přilehlý pozemek k zasakování do travnatého pásu. Podél celé cesty bylo do stávajícího ozelenění doplněno nové, takže celá cesta je osazena stromy. Cesta byla hrazena z prostředků PRV za částku 6,5 mil. Kč....