Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Rekonstrukce polní a lesní cesty v katastrálním území Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava zrealizoval v roce 2014 v rámci plánu společných zařízení schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Panenská Rozsíčka stavbu: „Rekonstrukce polní a lesní cesty Panenská Rozsíčka - Lísek“....

Polní cesta C2 v k. ú. Horní Lhotice

Třebíč - Z finančních prostředků tehdejšího Pozemkového fondu ČR byla uhrazena výstavba polní cesty C2 v k. ú. Horní Lhotice. Celá cesta byla vedena v trase stávající polní cesty podél lesa a částečně přes stávající les. Náleží do kategorie P 5,0/30, oboustranná krajnice. Vozovka má povrch z asfaltového betonu. Její délka je 708 metrů a končí připojením na stávající polní cestu v k. ú. Hluboké. Polní cesta byla vybudována za částku necelé 3 mil. Kč....

Polní cesta C2 v k. ú. Menhartice

V roce 2012 byla zrekonstruována a částečně vybudována polní cesta C2 v k. ú. Menhartice v délce 1,0 km. Cesta byla navržena v parcele stanovené v komplexní pozemkové úpravě (KoPú). Spadá do kategorie P4,0/30, tedy jednopruhová s výhybnou a levostranným příkopem. V celém úseku tvoří vozovku jeden jízdní pruh šířky 3,0 m se dvěma zpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Cestu, přibližně po 150 m, kříží Bělčovický potok, kde byl realizován rámový propustek. Cesta byla hrazena z prostředku Programu rozvoje venkova (PRV) a byla zrealizována za částku více než 5 mil. Kč....

Polní cesta HC1 v k. ú. Jasenice

V k. ú. Jasenice byla v roce 2012 zrealizována polní cesta HC1 v délce 1,7 km. Dle návrhové kategorie byla tato cesta označena 4,0/30. V maximální možné míře bylo využito trasy původní cesty. Na místech s delším rozhledem byly vybudovány výhybny. Na několika místech byla trasa odtoku srážkové vody přerušena ocelovými svodnicemi a srážková voda je tak odváděna na přilehlý pozemek k zasakování do travnatého pásu. Podél celé cesty bylo do stávajícího ozelenění doplněno nové, takže celá cesta je osazena stromy. Cesta byla hrazena z prostředků PRV za částku 6,5 mil. Kč....

Polní cesta C2 v k. ú. Jedov

V k. ú. Jedov byla vybudována v roce 2012 nová polní cesta C2 v délce necelého 1 km. Jedná se o jednopruhovou cestu kategorie P5/30 - jeden jízdní pruh šířky 4 m, se dvěma zpevněnými krajnicemi v šířce 0,5 m, s asfaltovým povrchem. Odvodnění celé polní cesty bylo řešeno svodnými průlehy, které zajistily odvod povrchových vod. Svodné průlehy končí na okraji lesa u strže, záhlaví strží je zpevněno kamenným záhozem s urovnáním líce a poštěrkováním. Svedení vody do průlehů bylo provedeno odvodňovacími žlaby, které jsou s plastovou vtokovou mříží. Součástí celé polní cesty byla výsadba aleje 95 kusů ovocných stromů, výstavba polní cesty stála necelých 5 mil. Kč....

Polní cesta CHN4 v k. ú. Mladoňovice

V k. ú. Mladoňovice byla v roce 2012 postavena nová polní cesta CHN4 v délce přibližně 1 km, v kategorii polní cesty P4,5/30. Odvodnění bylo řešeno pomocí příčného a podélného sklonu na okolní terén bez soustředěného koncentrovaného odtoku. Odvodnění pláně vozovky bylo provedeno pomocí podélné drenáže zaústěné do melioračního hlavníku a zatrubnění vodoteče. V rámci interakčního prvku byla vysázena stromová alej na přilehlém zatravněném pozemku. Vrchní vrstva polní cesty je z asfaltobetonu. Cesta byla hrazena z prostředků Veřejné pokladní správy (VPS) za částku 4 mil. Kč....

Retenční nádrž Chotěbudice

V k. ú. Chotěbudice byla v roce 2011 dokončena a zkolaudována stavba retenční nádrže Chotěbudice s celkovým nákladem 6,5 mil. Kč a celá částka byla uhrazena z prostředků PPEO (plán protierozních opatření)....

Realizace polní cesty HPC 23 v k. ú. Dlouhé na Moravě

Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dlouhé na Moravě byla v roce 2014 provedena rekonstrukce stávající polní cesty HPC 23....

Realizace společných zařízení v katastrální území Poděšín

Katastrální území Poděšín se nachází jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Komplexní pozemkové úpravy v tomto k. ú. byly zahájeny v roce 2002 na základě žádosti vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy....