Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vyjádření k reportáži „Alej“ v pořadu Černé ovce dne 3. května v 17:40 na ČT1

Praha, 4. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) reaguje na vysílání reportáže „Alej“ v pořadu Černé ovce dne 3. května v 17:40 na ČT1. Natáčení probíhalo 18. 3. 2021.

Státní pozemkový úřad ctí roli médií. Média mohou potvrzovat stávající a uznávané společenské hodnoty, mít tedy roli stabilizující. Zároveň však mohou, za jistých okolností, působit destruktivně proti nim, anebo je pomáhají přetvářet či prosazovat a tvořit zcela nové…

Především proto s nimi spolupracujeme a ochotně jim podáváme informace k jakékoliv otázce. O to víc nás mrzí, když zjišťujeme, jak reportéři Černých ovcí zpracovali informace, které jim byly ze strany SPÚ poskytnuty v rámci přípravy reportáže pro pořad Černých ovcí odvysílaný 3. května 2021, která se týkala realizace prvků plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zašová, tedy spíše inkriminované aleje „na Pohoři“.

V době, kdy se natáčela tato reportáž, jsme důkladně prozkoumali celý proces a jsme přesvědčeni, že na naší straně nedošlo k pochybení a zodpovědní pracovníci SPÚ odvedli svou práci řádně.

Chceme jen krátce uvést na pravou míru nejasnosti a nepřesnosti, které byly v reportáži prezentovány:

Je třeba předeslat, že pozemkové úpravy řeší každé dané území zcela komplexně. Nejprve je v rámci jejich obvodu (předmětného katastrálního území) navržena „kostra,“ kterou tvoří prvky plánu společných zařízení řešící mimo jiné problémy s erozí, přívalovými srážkami, dále problematiku související s akumulací či retencí vody v krajině, zvýšení ekologické stability krajiny, a to vše s ohledem na životní prostředí, ochranu zemědělského půdního fondu a v neposlední řadě s ohledem na zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

V obci Zašová byly provedeny komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) o jejichž provedení počátkem r. 2010 požádala Obec Zašová, a to v návaznosti na bleskové povodně v r. 2009. V žádosti bylo mimo jiné poukázáno na prioritní potřebu obce, realizaci vodohospodářských opatření v lokalitě Vesník a Pohoř za dětským domovem.

Výsledkem provedené Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zašová požadované obcí je tedy plán společných zařízení (PSZ), který mj. obsahuje vodohospodářská protipovodňová a protierozní opatření, která chrání majetek, v horším případě i lidské životy občanů obce. PSZ byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce a následně obec rovněž na zasedání zastupitelstva stanovila prioritně k realizaci právě prvky PSZ související s opatřeními „na Pohoři“. Dle návrhu PSZ tato opatření zabrání při pravidelných přívalových srážkách k nátoku vody z přilehlých zemědělských a lesních pozemků do intravilánu obce a budou plnit funkci zabraňující škodám nejen na majetku občanů i obce, ale budou ochraňovat také zdraví a životy občanů v této oblasti.

Reportáž uvádí, že občanům nebylo umožněno seznámit se s projektovou dokumentací předmětné realizace opatření „na Pohoři“. Opak je však pravdou. Samotný PSZ, ze kterého realizace vychází, je uveřejněn na úřední desce obce a je tedy plně dostupný široké veřejnosti. Současně tak i projektová dokumentace vlastní realizace opatření „na Pohoři“ je součástí veřejné zakázky a je tedy veřejně přístupná v systému pro správu veřejných zakázek E-ZAK.

Odborné posouzení reprezentanta ČVUT v Praze, které je součástí reportáže, není dle našeho názoru vyhodnocováno v širších souvislostech. Jak již bylo výše uvedeno, pozemkové úpravy řeší předmětná území komplexně, a proto není možné jejich výsledky, popř. jednotlivé realizace, posuzovat odděleně a vytrhovat je z kontextu s dalšími souvisejícími opatřeními, která tvoří v krajině svou funkcí opatření multifunkční.

Návrhu řešení obtížné situace „na Pohoři“ umístěním svejlů rovněž oponujeme. Svejly, předvedené v reportáži na zatravněných plochách sídliště v intravilánu města, mohou samozřejmě fungovat. Musíme si ovšem uvědomit, že v našem případě se jedná o situaci naprosto odlišnou.

Skutečnosti uváděné v petici zmíněné v reportáži, nepovažujeme za seriózní a objektivní. V petici za záchranu přírodní aleje „na Pohoři“ se uvádí, že hrozí likvidace předmětné aleje, což je ovšem informace nezakládající se na pravdě. V souvislosti se stavbou vodohospodářských opatření „na Pohoři“ v Zašové mělo dojít pouze ke kácení dřevin, které jsou v kolizi se stavbou. V žádném případě se nejedná o stoletou alej. Součástí realizace je zároveň obnova porostů formou náhradní výsadby druhově výrazně kvalitnějších dřevin.

Mezi fakta, která byla v reportáži opomenuta, patří především následující: Projekt komplexních pozemkových úprav, a tedy i PSZ v případě Zašové, zpracovala renomovaná firma v oboru pozemkových úprav, která je zároveň nositelkou řady cen v soutěži Žít krajinou, a současně disponuje vysoce kvalifikovanými odborníky v oboru.

Pobočka SPÚ ve Vsetíně postupovala v rámci realizace stavby v souladu s pravomocnými povoleními příslušných správních orgánů včetně rozhodnutí Obecního úřadu Zašová o povolení kácení dřevin. Předmětná povolení či rozhodnutí byla vydána v rámci správních řízení vedených u příslušných správních úřadů, ve kterých měli účastníci řízení také možnost se vyjádřit a podávat odvolání. Zde byl dán občanům i občanským iniciativám dostatečný prostor, který, zdá se, dostatečně nevyužili.

Celý multifunkční komplex opatření v Obci Zašová byl navržen a ověřen autorizovanými odborníky tak, aby reflektoval problémy uvedené v žádosti Obce Zašová o provedení pozemkových úprav a aby došlo k zadržení vody v území, zpomalení rychlosti odtoku a současně aby území bylo chráněno před nepříznivými účinky přívalových dešťů.

Jak bylo v reportáži uvedeno, vydala České inspekce životního prostředí rozhodnutí o zdržení se kácení dřevin rostoucích mimo les podél místní komunikace na pozemku p. č. 4375 v k. ú. Zašová, proti němuž SPÚ podal odvolání. V průběhu správního řízení vedeného v této věci došlo k poškození dřevin, jejichž kácení bylo rozhodnutím správního orgánu pozastaveno. Obec Zašová, jako vlastník předmětného pozemku a stromů, podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie České republiky tento čin dosud šetří. Ať je za tímto brutálním činem kdokoli, možná chtěl svým jednáním poškodit i dobré jméno SPÚ.

Věříme, že podané doplňující informace budou dostačující a náležitě objasní případné pochybnosti v této záležitosti. V rámci navrhovaných prvků PSZ je mnohdy zcela nezbytné změnit parametry stávajících cest, s čímž je zákonitě spojena i úprava stávajících liniových prvků. Snahou pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových úprav a rovněž i dotčené obce je najít takové řešení, které bude přínosem nejen pro obec, vlastníky pozemku, ale i samotnou krajinu.

Závěrem je možno konstatovat, že za Státním pozemkovým úřadem stojí mnoho let práce a úspěšných realizací navržených v rámci KoPÚ, mezi kterými můžeme ve Zlínském kraji jmenovat: revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k. ú. Drslavice (Uherské Hradiště), Vítonice, Lechotice (Kroměříž), Mysločovice (Zlín), biocentrum Louky, k.ú. Dolní Němčí (Uherské Hradiště), Vodní nádrž na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy, k. ú. Prakšice a Pašovice, vodohospodářská opatření v k. ú. Racková, suchá nádrž Dolní Chráště v Otrokovicích.

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz