Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

„Vodní nádrž na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy“, k. ú. Prakšice a Pašovice na Moravě

Vodní nádrž N5 byla realizována jako prvek plánu společných zařízení, schváleného v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prakšice a části k. ú. Pašovice. Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce řeší zlepšení poměrů na toku.

Stavba je situována nad obcí Pašovice, v korytě Dobřínského potoka, který přivádí vodu kolem zastavěné části obce Pašovice a následně se vylévá do toku Holomňa, jež protéká obcemi Prakšice a Drslavice. Tok pramení v lesním komplexu a pak se otevírá přímo do realizovaného díla, následně prochází mezi zastavěnou částí obce a blokem orné půdy. Během jarního tání a v době zvýšených srážek tvar údolí přispívá k rychlému nástupu povodně a relativně vysokému kulminačnímu průtoku. Docházelo tak k výrazné erozi svahů i dna údolí, k zanášení níže položených partií a občasnému vybřežení.

Stavba je velmi citlivě začleněna do krajiny a příjemně s ní splývá. Stálé nadržení vody navíc vytváří prostor pro řadu nových rostlin a živočichů, čímž vzrůstá pestrost a hodnota okolní krajiny. Vzniklo tak zde místo, které je příznivé pro přírodu a zároveň příjemné pro člověka.

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty:

SO1 – retenční nádrž dolní  - objem retenčního (ochranného) prostoru: 27 805 m3

SO2 – retenční nádrž horní - objem retenčního (ochranného) prostoru: 6 251 m3

SO3 – ozelenění

Výsadby jsou pojednány následujícím způsobem:

  • O část plochy (nejnižší část prohloubeného dna zátopy je trvale zatopeno, či spíše často periodicky zaplavováno a bude tedy určeno pro rozvoj mokřadní bylinné vegetace
  • O prostor nad touto mokřadní částí  je částečně doplněn skupinami keřových vrb
  • O vyšší polohy byly osázeny skupinami dřevin podle odpovídajícího STG (skupina typů geobiocénů) - 2B3 až 2BC3. Tyto porosty byly vysázeny v jednotlivých segmentech - remízech, nepůjde tedy o souvislý lesní porost
  • O značná část ploch je pouze zatravněna, jedná se především o samotnou zemní hráz a ostatní pozemky kolem nádrže, které jsou ve vlastnictví obce; hranice řešené parcely a tedy i okraj zatravněné plochy je stabilizován výsadbou soliterních dřevin

Soustava dvou vodních nádrží svojí retencí snižuje kulminační průtok v obci a zachycuje rozhodující podíl splavenin z části povodí nad nádržemi, čímž se předchází lokálním záplavám a souběžně chrání stávající nádrž v intravilánu před intenzivním zanášením. Funkčnost díla byla prověřena již v roce 2013 během intenzivních srážek. Zároveň se lokalita stává oblíbeným místem pro vycházky a dochází tak k obohacení nejen přírodních, ale i kulturních hodnot obce.

Stavba byla ukončena 03.05.2012. Investiční náklady stavby byly 5.996.885,- Kč bez DPH.

Zdroj financování - Protipovodňový fond.