Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Realizace Vodní nádrže VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí

V průběhu dubna 2018 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu vodní nádrže včetně lokálního biocentra, které tvoří výsadba autochtonních dřevin a zatravnění. Tato stavba a výsadby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Němčí.

Jedná se o novostavbu vodní nádrže se stálým nadržením vody. V rámci ozelenění jsme vysadili remízky i solitérní stromy a to s akcentací územně přirozených druhů. Vodní nádrž a výsadba komplexního lokálního biocentra, které je pro danou lokalitu velmi vítané, tvoří přirozený celek. Zbudování vodní nádrže s ozeleněním řeší palčivý a vážný problém k.ú. Dolní Němčí tak, že zlepší retenci vody v krajině a lokálně zvýší  biodiverzitu území. Nezanedbatelným efektem projektu je pozitivní změna mikroklimatu. Biocentrum s vodní plochou také láká zejména občany obce Dolní Němčí k relaxaci, a to hlavně pak při parních letních dnech. S ohledem na umístění stavby je kladen důraz na použití přírodních materiálů jako je kámen.

Plocha všech vodohospodářských opatření činí 2,06 ha. Celková řešená plocha a plocha dotčená všemi objekty stavby pak je 2,90 ha. Vodní hladina při Hn 15 900 m2, z toho: volná vodní plocha 10 800 m2, mělká litorální zóna 5 100 m2, celková délka hráze 340 m, Celková délka zatrubněného náhonu je 192 m, Plocha odvodňovacího příkopu je 615 m2, max. výška hráze pak 1,3 m. Maximální hloubka nádrže je 1,6m, v litorální zóně pak 60 cm.

Biocentrum okolo vodní nádrže tvoří výsadba remízků i soliterních stromů, které odpovídají dané skupině typu geobiocénu - tj. potenciálnímu přirozenému druhovému složení lesních porostů. Celkový počet sazenic činilo 2 635 ks + 200 kusů řízků vrby, celková plocha výsadby je pak 0,84ha.

Aktuálním problémem oblasti je značné sucho, kvůli kterému i nově vystavěná vodní nádrž VN1 Louky postupně v létě roku 2018 vysychala. Nicméně, přeci jen dokázala zachytit určité množství vody, která by se jinak vypařila či z území odtekla.

Realizace stavby probíhala od srpna roku 2017 do dubna roku 2018. Zhotovitelem realizace byla společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.. Celkové náklady činily 4 975 043 Kč včetně DPH a byly hrazeny z prostředků Programu rozvoje venkova 2014-2020. Veškeré výše zmíněné stavby byly předány obci Dolní Němčí.

 

 

Autor: Mgr. Miloslav Cigoš

Rada, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj - Pobočka Uherské Hradiště