Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace stavby „Vodohospodářská opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“

V průběhu listopadu 2019 dokončil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž stavbu „Vodohospodářská opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“, která byla realizována v rámci schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav.

Akce řeší protipovodňovou ochranu zastavěného území Obce Vítonice. Vodní tok Moštěnka, který prochází středem zastavěného území obce, se pravidelně rozléval. Zejména v letech 1965, 1997 a dále opakovaně během jednoho roku v letech 2010 a 2011. Při povodních docházelo k významným škodám na majetku, šlo o zřícené a zatopené budovy, neprůjezdné a poškozené komunikace.

Novostavba retenční nádrže na toku Moštěnka transformuje povodňové průtoky Q100 = 26 m3/s na neškodný odtok korytem pod hrází nádrže, do 7,4 m3/s. Objem prostoru stálého nadržení činí 3 000 m3, objem vody pro maximální hladinu je 215 100 m3. Součástí opatření je rovněž realizace výsadby biocentra LBC1 v prostoru pod hrází a na obou březích toku, která umožní pozitivní začlenění retenční nádrže do krajiny a dále stavba mostu M2, která řeší přejezd zemědělské techniky přes Moštěnku.

V rámci stavby retenční nádrže byla provedena zemní homogenní hráz o maximální výšce       9 m, šířce v koruně hráze 3 m a délce 194,4 m. V tělese hráze byly vybudovány objekty bezpečnostního přelivu a výpustného objektu, který zajišťuje vzdutí vody po hladinu stálého nadržení a převádění běžných průtoků. V zátopové ploše byl zřízen zemník pro těžení zeminy do násypu hráze.

Výsadba LBC1 doplňuje stávající dřeviny v prostoru pod hrází a dále na pravém i levém břehu. Pod tělesem hráze bylo vysazeno 26 ks dřevin - jasan ztepilý, olše lepkavá a vrba bílá. Na pravém břehu bylo vysazeno 128 ks dřevin - jeřáb ptačí, hloh obecný a líska obecná. Výsadbu na levém břehu nad maximální hladinou tvoří jasan ztepilý, olše lepkavá, jeřáb ptačí, hloh obecný a líska obecná, celkem 64 ks dřevin.

Pod zemní hrází byl realizován nový most M2 přes Moštěnku, který má rozpětí 11,7 m a volnou šířku 5,0 m. Nosná konstrukce je z pěti válcovaných podélných nosníků HE400B spojených pomocí spřahovacích trnů s železobetonovou deskou.

 

Realizace stavby probíhala od listopadu roku 2018 do listopadu roku 2019. Zhotovitelem realizace byla společnost Rovina stavební a. s., projektantem Vodohospodářský atelier, s.r.o., Ing. Vítězslav Hráček. Celkové náklady činily 20,5 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 17 mil. Kč.  Stavba byla realizována v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období               2014 – 2020, jednalo se o pilotní projekt SPÚ. Stavba byla po dokončení předána Obci Vítonice.