Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vyjádření k článku Státní pozemkový úřad pomáhá naplňovat partikulární zájmy.

Praha, 6. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) reaguje na článek „Státní pozemkový úřad pomáhá naplňovat partikulární zájmy. V rozporu se svým účelem“, autorky paní Andrey Chrobákové-Lněničkové, publikovaném na webovém portále denikreferendum.cz dne 5. května 2021.

Státní pozemkový úřad ctí roli médií. Média mohou potvrzovat stávající a uznávané společenské hodnoty (mít tedy roli stabilizující), mohou za jistých okolností působit destruktivně proti nim, anebo je pomáhají přetvářet či prosazovat, případně tvořit zcela nové…

Výše uvedený článek se věnuje tématu realizace plánu společných zařízení v k.ú. Zašová, konkrétně pak „kauze kácení aleje“. SPÚ s údivem a téměř nevěřícně sleduje tendenční práci médií. Zcela nedávno se tímto tématem zabýval pořad České televize Černé ovce, kde SPÚ sice dostal prostor k vyjádření, nicméně z původního vystoupení zástupců SPÚ bylo vypuštěno mnoho důležitých informací, které se do objednaného vyznění pořadu nehodily

Stejně na SPÚ působí i článek paní Andrey Chrobákové-Lněničkové. Po přečtení článku si nutně klademe otázky: Nakolik a do jaké hloubky se autorka problematikou pozemkových úprav zabývá? Má autorka dostatek informací o procesu pozemkových úprav v rámci celé republiky? Ověřila si „škodlivost“ pozemkových úprav v jiných obcích? Projednala autorka, v rámci objektivity, obšírně popisovanou problematiku se zástupci SPÚ?

Bohužel se nám sezdává, že článek je veden v obdobném duchu jako Černé ovce, možná ještě více v bájném a útočném provedení. Zdá se, že autorka si jako zdroje svých informací pečlivě vybrala jen takové, které náležitě zpochybňují práci SPÚ a vyzdvihují činnost, jak autorka uvádí „malých neziskovek přistupující k problému s nezbytnou vážností“.

Rádi bychom zdůraznili, že s nezbytnou vážností k pozemkovým úpravám přistupuje především SPÚ. Autorka článku si zřejmě nedala příliš práce s prostudováním procesu pozemkových úprav. Jinak by musela zcela jistě zohlednit, že v rámci pozemkových úprav se často střetávají zájmy více subjektů, které však často nejsou ve vzájemném souladu, resp. nezřídka bývají protichůdné. Úkolem pozemkových úprav je upravit vlastnické vztahy k půdě a zároveň řešit současné problémy krajiny, jako jsou sucho, povodně, eroze, nebo nedostatečná zelená infrastruktura. Přitom je potřeba hledat řešení, která budou optimálně sladěna se všemi zájmy v daném území. Z dlouholeté praxe při provádění pozemkových úprav vyplývá, že se střetům a občasným bouřlivým reakcím nelze vyhnout.

Autorka článku poukazuje na absenci odborníků v rámci provádění pozemkových úprav. Toto tvrzení opět potvrzuje jen povrchní znalosti autorky o procesu pozemkových úprav. SPÚ tedy na pravou míru uvádí, že součástí projekčních týmů v rámci zpracování pozemkových úprav jsou vždy autorizované osoby, a to ze všech oborů, do kterých pozemkové úpravy zasahují, tedy i autorizovaní krajinní inženýři. SPÚ neprovádí změny v krajině svévolně, do procesu pozemkových úprav jsou vtaženy další orgány státní správy. V případě realizace opatření v Zašové měl SPÚ všechna potřebná povolení, včetně povolení orgánů životního prostředí.

SPÚ trvá na svém vyjádření, že v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zašová, a to jak v návrhových pracích, tak i v následné realizaci navržených opatření pozemkových úprav, nedošlo k pochybení.

Prostřednictvím pozemkových úprav bylo v české krajině vybudováno velké množství krajinotvorných a ochranných opatření, která slouží dobře svému účelu. Nemůžeme se proto ztotožnit s celkovým vyzněním článku paní Andrey Chrobákové-Lněničkové. Pozemkové úpravy naplňují především veřejný zájem a investice, které jsou do krajiny prostřednictvím pozemkových úprav přinášeny mají ambice zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj českého venkova. 

Za SPÚ stojí mnoho let práce a úspěšných realizací mezi kterými můžeme ve Zlínském kraji jmenovat: revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k. ú. Drslavice (Uherské Hradiště)Vítonice, Lechotice (Kroměříž), Mysločovice (Zlín), biocentrum Louky, k.ú. Dolní Němčí (Uherské Hradiště), Vodní nádrž na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy, k. ú. Prakšice a Pašovice, vodohospodářská opatření v k. ú. Racková, suchá nádrž Dolní Chráště v Otrokovicích.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz