Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

Krajské setkání pořádané Svazem měst a obcí ČR v Olomouckém kraji

    Dne 6. 4. 2016 se na Magistrátě města Olomouce uskutečnilo krajské setkání zastupitelů obcí pořádané Svazem měst a obcí ČR, za účasti senátorů PČR, zástupce MV ČR, hejtmana Olomouckého kraje, primátora statutárního města Olomouc a dalších představitelů samosprávy v Olomouckém kraji....

Realizace polní cesty C22 v katastrálním území Uhelná

  Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník, vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cestu C 22 navrženou plánem společných zařízení v katastrálním území Uhelná....

Protipovodňová ochrana lokality Jeseník nad Odrou

Na Krajském pozemkovém úřadě pro Olomoucký kraj proběhlo dne 4. 2. 2016 jednání, na kterém se probírala problematika protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou. Jednání se zúčastnili zástupci ústředí SPÚ Praha, KPÚ pro Olomoucký kraj a KPÚ pro Moravskoslezský kraj, zástupci Povodí Odry s. p., starostové dotčených obcí a zástupci zpracovatele návrhu pozemkových úprav v dané lokalitě, zástupce Výzkumného ústavu vodohospodářského....

Realizace prvků plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Klopina a Postřelmov

K 30. 11. 2015 bylo Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Šumperk od zhotovitele KAVYL, spol. s r.o. z Mohelna převzato dílo „Realizace výsadby interakčního prvku IP 62 část 1 v k.ú. Klopina“....

Regionální biocentrum v Čehovicích slouží krajině i lidem již 15 roků

Návrh a vlastní realizace Regionálního územního systému ekologické stability v katastrálním území Čehovice je jedním z pozoruhodných počinů Pozemkového úřadu v Prostějově, který ve vzájemné součinnosti se širokým okruhem vlastníků pozemků v dotčeném území, zástupců obcí, úřadů, agentur a firem, realizoval v letech 1999 – 2000 projekt směřující k naplnění jednoho ze základních cílů komplexních pozemkových úprav, kterým je podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje venkova, celkové zvelebení krajiny, zvýšení její ekologické stability, tvorba a ochrana krajinného rázu....

Státní pozemkový úřad přispívá k ochraně před dlouhodobým suchem

Dokončená stavba „Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v katastrálním území Čelčice“, kterou zajistila Pobočka Prostějov Státního pozemkového úřadu, vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Čelčice a je již 59 stavbou společných zařízení po ukončených pozemkových úpravách v okrese Prostějov....

Kontrola vozovky s využitím nedestruktivní technologie prostřednictvím georadaru a 3D akcelerometru

Pobočka Přerov, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, zrealizovala v roce 2014 na základě schváleného plánu společných zařízení - část polní cesty C 10 a most M1 v k. ú. Stříbrnice nad Hanou. Dne 25. června 2015 provedla společnost Roadscanners Central Europe s.r.o. kontrolní měření úseku polní cesty včetně mostu....

Zpřístupnění pozemků a protipovodňové a protierozní opatření

Polní cesta C1 v k. ú. Odrlice je součástí schváleného návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Odrlice. Její stavba vyřešila dopravní přístupnost všech zemědělských a lesních pozemků v lokalitě i v období nepříznivých klimatických podmínek....

Splněné přání města Javorník

V roce 2007 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Javorník-ves. Město Javorník si po skončení projekční části pozemkové úpravy stanovilo harmonogram realizace společných zařízení....

Ošetření památné Skřípovské lípy

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj na žádost Obce Skřípov (okres Prostějov) zajistil ošetření tzv. Skřípovské lípy na pozemku v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ).....