Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Shrnutí XXIII. Konference pozemkových úprav 2023

Praha, 11. října 2023 – První říjnový týden se v Plzni konala dvoudenní Konference pozemkových úprav 2023, na které nad aktuálními tématy v této oblasti společně diskutovali zástupci obcí, zemědělci, odborníci, projektanti, zhotovitelé, ale i široká veřejnost. Letošní, již XXIII. ročník konference, který se konal pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, si kladl za cíl vyjasnit často již neplatné argumenty (nejčastější mýty & fakta) a objasnit účastníkům aktuální a ověřené informace o pozemkových úpravách. Akci zorganizoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov Ministerstva zemědělství a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Konferenci otevřel svou zdravicí ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, Martin Vrba. Přivítal všechny účastníky, poděkoval za zájem všech aktérů vzájemně diskutovat a poukázal na potřebu stabilního financování nejen procesu samotných pozemkových úprav ale především krajinných opatření. Zároveň informoval, jak úřad v provádění pozemkových úprav postoupil.

V ČR je celkem 13 076 katastrálních území (k.ú.). Pokud budu chtít v číslech vyjádřit stav provádění pozemkových úprav, pak celkově byly v České republice ke konci loňského roku dokončeny a schváleny pozemkové úpravy na cca 3 400 z nich. To představuje více než 45 % ZPF. Na dalších zhruba 12 % zemědělské půdy pozemkové úpravy aktuálně probíhají,“ a doplnil, že to, jakým tempem budou nadále probíhat je přímo závislé na objemu přidělených financí i personálních kapacitách úřadu.
 Ing. Martin Vrba

Za ministerstvo zemědělství promluvil Miroslav Skřivánek, náměstek ministra zemědělství a bývalý starosta obce, kde pozemkové úpravy proběhly. Poděkoval SPÚ za práci nejen na pozemkových úpravách z pozice obcí ale i ze strany zemědělců, pro něž je otázka zpřístupnění krajiny důležitým faktorem. Vyzdvihl práci SPÚ, která je přes snahu všech ztížená nedostatečným objemem finančních prostředků na jejich financování.
 Miroslav Skřivánek, náměstek ministra zemědělství

Nedostačující prostředky pro financování pozemkových úprav akcentoval také předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, Michal Pochop a požádal o podporu představitele a členy zájmových spolků. Poukázal na soutěž Žít krajinou, jejíž slavnostního vyhlášení proběhne 16. ročníku ve Valdštejnském paláci.
 Ing. Michal Pochop, předseda ČMKPÚ

Díky nutnosti úzké spolupráce mezi SPÚ a obcemi se o svůj pohled na provádění pozemkových úprav podělili také zástupci největších organizací, které obce sdružují.
Karel Rejchrt, člen předsednictva Svazu měst a obcí České Republiky a starosta obce Božanov, vyzdvihl potřebu prostupnosti krajiny a důležitost aparátu pozemkových úprav včetně dostatečných prostředků na jejich provádění.
 Karel Rejchrt, člen předsednictva Svazu měst a obcí České Republiky a starosta obce Božanov

Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky a poslankyně za Zlínský kraj, poděkovala za dlouholetou spolupráci a připomněla také důležitost zapojení obcí do Monitoringu eroze půdy.
 Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky a poslankyně za Zlínský kraj

Dopolední blok prezentací otevřel Dalibor Šafařík, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky. Zmínil význam aktualizované dohody mezi Lesy ČR a SPÚ směřující k lepší spolupráci nejen v oblasti pozemkových úprav a realizace výsadby větrolamů, ale rovněž správy majetku. Poukázal i na fakt, že v rámci hospodaření byl letos vytvořen fond společenské odpovědnosti, z kterého se financují především větrolamy. 
 Ing. Dalibor Šafařík, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky

Projekt Zdravá krajina, na kterém spolupracuje i SPÚ, představil Jakub Rataj z Odboru životního prostředí Plzeňského kraje. 
 Ing. Jakub Rataj, vedoucí oddělní vodního hospodářství z odboru životního prostředí Plzeňského kraje

Stav pozemkových úprav v Plzeňském kraji uvedl Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj a pozval všechny účastníky na páteční odbornou exkurzi Realizace v k.ú. Vlčice u Blovic. 
  Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Den první - odpolední program 

Odpolední program se věnoval panelovým diskusím odborníků. První blok se týkal témat jako je územní plánování, Společná zemědělská politika a financování PÚ a pokusil se vyvrátit nejčastější mýty, které jsou nejen s financováním pozemkových úprav spojeny. Mezi panelisty vystoupila např.  Klára Salzmann, která je krajinnou architektkou, za zpracovatelskou sféru Zuzana Skřivanová, Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav SPÚ, Josef Tabery, ředitel Odboru Řídící orgán rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, nebo Robert Zelenka, starosta města Blovice, který se podělil o praktickou zkušenost s jejich prováděním. 
 Panelisté I. odpoledního bloku

Druhý panel navázal řadou témat, která jsou s prováděním pozemkových úprav jednoznačně spjata. Diskutovalo se nad Společnou zemědělskou politikou, novelou zákona o Zemědělském půdním fondu, příležitostmi, nebo pásovém střídání plodin, jako jednom z nových opatření, které je možné v rámci pozemkových úprav realizovat. Dotklo se také problematiky eroze či aktuální dotační politiky, která velkou měrou ovlivňuje motivaci hospodařících subjektů a tím i podobu krajiny a venkova.
O svůj vzhled se podělil ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Radim Vácha, Miroslav Dumbrovský z Vysokého učení technického v Brně, ředitelka Odboru adaptace na změnu klimatu Ministerstva životního prostředí Linda Stuchlíková, agronom Michal Kraus a ředitelka Odboru přímých plateb Ministerstva zemědělství Kateřina Bělinová. 
 Panelisté II. odpoledního bloku

Během prvního konferenčního dne opakovaně zazněl apel odborníků směrem k Ministerstvu zemědělství na nutnost zajištění finančních prostředků či snahu o vyšší míru spolupráce resortu zemědělství a životního prostředí. Účastníci se shodli, že pouze společným postupem a odborně odvedenou prací na jednotlivých úrovních procesu provádění pozemkových úprav, bude možné dosáhnout lepších výsledků. Připomněli také důležitost včas zareagovat na blížící se generační obměnu oboru a nutnost výchovy odborníku i otázku motivace studentů a absolventů oborů pokračovat ve vystudovaném oboru na pracovním trhu.

Den druhý

Konference pokračovala i druhým dnem. Svou zdravicí ji v pátek zahájila europoslankyně a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová.
europoslankyně a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová

O možnostech převodů nemovitého majetku státu na obce informoval Václav Kohlíček, ředitel Sekce majetku státu SPÚ.
Václav Kohlíček, ředitel Sekce majetku státu SPÚ

Ředitel odboru půdní služby SPÚ, František Pavlík, přiblížil, jak funguje a proč je důležitý systém Monitoring eroze zemědělské půdy.
Ředitel odboru půdní služby SPÚ, František Pavlík

Realizaci agrolesnických systémů předvedl ve své prezentaci praktikující farmář Jiří Michalisko, místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.
praktikující farmář Jiří Michalisko, místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů

Host ze zahraničí, Andrej Vašek z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, nastínil, jak jsou na tom pozemkové úpravy na sousedním Slovensku.
Andrej Vašek z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dotační tituly pro obce z Operačního programu Životní prostředí představila Květoslava Kapková ze Státního fondu životního prostředí. 
Květoslava Kapková, Státního fondu životního prostředí

Lukáš Karkoš, starosta obce Nezvěstice a Petr Brož z SPÚ pro Plzeňský kraj se podělili o proces pozemkových úpravy od A do Z na příkladu dobré praxe – příběh Olešenského potoka.
Petr Brož z KPÚ pro Plzeňský kraj a Lukáš Karkoš, starosta obce Nezvěstice

Oficiální program uzavřel svou prezentací o potřebnosti územní studie krajiny Karel Wirth z Ministerstva pro místní rozvoj. 
 Karel Wirth, Ministerstvo pro místní rozvoj

Po oficiálním programu následovala komentovaná exkurze na zrealizovaná opatření v k.ú. Vlčice u Blovic na jihu Plzně. 
exkurze na zrealizovaná opatření v k.ú. Vlčice u Blovic

exkurze na zrealizovaná opatření v k.ú. Vlčice u Blovic na jihu Plzně

Děkujeme všem držitelům úvodních slov, přednášejícím, panelistům i účastníkům a těšíme se na shledání při příštím ročníku konference.

 

Fotogalerie: ke stažení do 8. ledna 2024 (heslo: kopu2023)

Prezentace: ke stažení k dispozici do 8. ledna 2024 (heslo: kopu2023)

Původní program konference: XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023 | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)


Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz