Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

I v akademickém roce 2022-2023 předává Státní pozemkový úřad své know-how studentům České zemědělské univerzity

Praha, 8. listopadu 2023 – Cyklus přednášek si pro studenty Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity (ČZU) připravili odborníci ze Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Workshopy probíhaly od počátku akademického roku 2023-2024 v měsících říjnu a listopadu jako jeden z bodů plnění vzájemného memoranda o spolupráci, jehož součástí je i realizace odborné praxe studentů univerzity. Studenti navazujících magisterských programů si v rámci těchto přednášek prohlubují své znalosti ve specifických oblastech a zároveň získávají praktický vhled do problematiky přímo od odborníků z praxe.

Spolupráci se středními i vysokými školami vidíme jako zásadní, obzvláště když víme, že zejména obor pozemkových úprav čeká generační obměna. Jsme rádi, že můžeme předávat naše know-how, motivovat a rozvíjet mladší generaci a ukazovat jim výsledky toho, co se na přednáškách učí v praxi. Dlouhodobou spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze vnímáme jako cennou pro obě strany.“ upřesňuje Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Soubor přednášek zahájil ředitel Odboru vodohospodářský staveb, Milan Rybka, který seznámil posluchače nejen se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků. Neméně důležitou přednášku vedl František Pavlík, ředitel Odboru půdní služby, který se věnoval tématům jako je aktualizace BPEJ nebo Monitoring eroze zemědělské půdy. Jindřich Holínský a Alžběta Brunnhofer z Oddělení investičních činností studentům přiblížili problematiku při stavebních činnostech Státního pozemkového úřadu v souvislosti s realizacemi jednotlivých opatření v pozemkových úpravách. Silvie Hawerlandová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, studentům prohloubila znalosti v oblasti legislativy pozemkových úprav a veřejných zakázek. Praktické aspekty pozemkových úprav je oblast, které se v poslední přednášce věnovali kolegové Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav a Michal Gebhart, ředitel Sekce krajinotvorby.

Petr Sklenička, vedoucí Katedry plánování krajiny a sídel a současný rektor ČZU, dodal: „Cyklus přednášek jsem zavedl s kolegyní Blankou Kottovou již dávno. Přednášky jsou určeny průřezově pro studenty navazujících magisterských programů Krajinné inženýrství, Voda v krajině a Krajinné a pozemkové úpravy. Kolegové z SPÚ výuku obohacují především praktickými zkušenostmi, které jsou zásadní pro ucelený profil našich absolventů a jejich dobré uplatnění v praxi.“

Kromě uzavřeného vzájemného memoranda o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů univerzity, uzavřel Státní pozemkový úřad s Českou zemědělskou univerzitou také memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby Monitoringu eroze zemědělské půdy, a to společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Chmelařským institutem s.r.o.. Předmětem tohoto memoranda je vymezení podmínek spolupráce smluvních stran memoranda v oblastech sběru a využívání dat z meteorologické sítě automatických meteorologických stanic ISIDOR, jejímiž autory jsou Centrum precizního zemědělství při ČZU a EMS (Environmental Measuring Systems s.r.o.). Přispěvatelem do sítě je CHI (Chmelařský institut). Cílem této spolupráce pak je zpřesnění informací o srážkových událostech mající za následek vznik erozních událostí na zemědělské půdě.

To, že Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami vyplývá z řady dalších aktivit. Úřad se aktivně zapojuje do určování obsahu odborného vzdělávání, a to především na vyšších stupních vzdělávání, dále při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách formou jednorázových odborných přednáškách či terénních exkurzí – od počátku roku 2023 se uskutečnilo 10 exkurzí. Mnozí odborníci z řad zaměstnanců SPÚ sami na školách učí nebo jsou často v rolích oponentů či konzultantů pro bakalářské a diplomové práce.
Vedle České zemědělské univerzity spolupracuje Státní pozemkový úřad s několika dalšími vysokými školami a institucemi, např. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci,
Všechny partnerské dohody, které Státní pozemkový úřad uzavřel s odbornou veřejností jsou k náhledu na tomto odkazu.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz