Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Královehradecký

Omezení provozu KPÚ pro Královéhradecký kraj z důvodu přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny bude ve čtvrtek 21. 2. 2019 přerušen provoz KPÚ pro Královéhradecký kraj....

Oznámení o omezení provozu Pobočky Hradec Králové

Z důvodu přerušení dodávky vody je v úterý 22. 1. 2019 od 11:30 h omezen provoz na PK Hradec Králové (KPÚ pro Královéhradecký kraj)....

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou (dále jen KoPÚ)

Již v pořadí 4. článek o pozemkových úpravách navazuje na předchozí články uveřejňované v Ledeckém zpravodaji. Nyní jsme se posunuli už do 7. fáze pozemkových úprav – do fáze návrhu nového umístění pozemků. Podkladem neboli kostrou pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je plán společných zařízení zpracovaný v předcházející fázi....

Lokální biokoridor LBK 3-5 v k. ú. Běchary - 2. místo v soutěži Společné zařízení roku 2016 pro Pobočku Jičín

Lokální biokoridor LBK 3-5 v k. ú. Běchary realizovaný Pobočkou Jičín se umístil v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí na 2. místě....

Dobrá věc se podařila

Když 2.srpna letošního roku vydal Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství kolaudační souhlas na stavbu „Polní cesty C1 a C11 v katastrálním území Dolní Radechová“, (poté co na závěrečné kontrolní prohlídce stavby nezjistil závady bránící jejímu užívání), mohli být spokojeni všichni zúčastnění....

Letní sezóna ve znamení úvodních jednání v okrese Rychnov nad Kněžnou

SPÚ Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou uskutečnila v červnu 2016 a uskuteční během prázdnin úvodní jednání ke čtyřem komplexním pozemkovým úpravám. Dne 22. 6....

Exkurze studentů České zemědělské univerzity (ČZU) Praha - Fakulty životního prostředí k problematice pozemkových úprav v podhorských oblastech okresu Trutnov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pobočkou Trutnov a Fakultou životního prostředí ČZU Praha zorganizoval ve dnech 10. a 11. května 2016 dvoudenní praktickou exkurzi pro studenty 1. ročníku magisterského studia oboru krajinářství a pozemkových úprav....

Studie odtokových poměrů pro katastrální území Cerekvice nad Bystřicí a Třebovětice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro katastrální území Cerekvice nad Bystřicí a Třebovětice“. Pobočka připravuje na základě žádostí vlastníků a Obce Cerekvice nad Bystřicí komplexní pozemkové úpravy v těchto katastrálních územích. Při přípravných pracích byly zjištěny komplikované odtokové poměry v morfologicky členitém terénu, které již v minulém století způsobily při bleskové povodni v Třebověticích smrt 9 lidí, mnoha kusů zvířat a škody na nemovitostech. Bleskových povodní i v tomto regionu v posledních letech přibývá, zatím naštěstí s méně tragickými následky. Kritické území je však trvale intenzivně zemědělsky využíváno a to včetně pěstování širokořádkových plodin. Srážkové vody z 900 ha pozemků jsou odváděny do vodního toku, který protéká přímo zástavbou Třebovětic....

Pozemková úprava napraví dávnou křivdu

     V roce 1959 došlo na základě mezistátní smlouvy (zveřejněna ve vyhlášce ministra zahraničních věcí jako č. 23/1959 Sb., o konečném vytýčení státních hranic) ke změně průběhu hranice mezi ČSSR a PLR....