Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkovými úpravami proti suchu

Zemědělec, 9. října 2017

Státní pozemkový úřad (SPÚ) sehrává významnou roli při naplňování cílů Koncepce řadou svých aktivit. Za jednu z nejvýznamnějších z nich lze označit proces pozemkových úprav (PÚ), v rámci kterého jsou navrhována a následně realizována opatření vodohospodářská, protierozní či pro tvorbu životního prostředí. „Státní pozemkový úřad do současné doby vynaložil na pozemkové úpravy přibližně 22 miliard korun. Jen v tomto roce by to mohlo být kolem 1,7 miliardy korun," řekla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Po vypořádání pozemků dochází k postupné realizaci jednotlivých opatření, mezi která patří i polní cesty. Hlavním účelem jejich výstavby v rámci pozemkových úprav je zpřístupnění okolních pozemků jejich vlastníkům a zemědělsky hospodařícím subjektům. Neméně důležitým účelem je také zvýšení prostupnosti krajiny a odklonění provozu zemědělské techniky mimo zastavěnou část obce. Cesty jsou hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na silnici a místní komunikace a umožňují tak obyvatelům obcí jejich využití za účelem rekreace a turistiky.

Konkrétní parametry, šířka či povrch jednotlivých polních cest vždy vychází z technických návrhů autorizovaných inženýrů -projektantů. Například volba povrchu polní cesty je závislá na řadě parametrů, jako jsou očekávané dopravní zatížení zemědělskou technikou, intenzita provozu, velikost svozné plochy, sklonové poměry vozovky a jiné. Cesty se proto musejí budovat z materiálů, které jsou odolné této zátěži a současně dobře udržitelné a celoročně sjízdné. Realizací zpevněných polních cest dochází i k vyloučení nebo omezení průjezdu zemědělské techniky zastavěnou částí obce a propojení sousedních obcí. V rámci zpracování projektové dokumentace je typ polní cesty předem projednán s příslušnými orgány životního prostředí, případně Agenturou na ochranu přírody a krajiny (AOPK).

U cest s plánovaným nižším dopravním zatížením je využíváno alternativních ploch, například pouze kolejové cesty (kryt z dílců), ale pouze v případě, že s nimi souhlasí orgány životního prostředí nebo AOPK. Cesty s krytem z vegetačních dílců lze využít pouze v omezeném rozsahu, spíše pro odstavné plochy. Návrhy polních cest jsou často správně doplněny příkopy na svedení vody do vodoteče, protierozními prvky či doprovodnou zelení, která má funkci půdo ochrannou i ekologickou. Státnípozemkovýúřad v rámci realizací opatření ke zpřístupnění pozemků doposud vybudoval téměř 3000 kilometrů polních cest, brodů, propustků, mostků atd.

V budoucích letech by měla být v rámci SPÚ upřena pozornost do suchem nejzranitelnějších oblastí ČR, které SPÚ vydefinoval v rámci Generelu vodního hospodářství krajiny ČR. Podle Maradové bude také potřebné se zaměřit na podporu realizací opatření zadržujících vodu v krajině. „Zpracovaná analýza ukázala, že celá polovina rozlohy České republiky je nadprůměrně ohrožena negativními účinky povodní a sucha, mezi extrémně ohrožené oblasti patří jižní Morava," připomněla Maradová.

Monitoring eroze zemědělské půdy, provozovaný SPÚ ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, který byl za účelem navýšení ochrany zemědělské půdy v roce 2017 optimalizován, je další aktivitou naplňující cíle koncepce, sdělila ústřední ředitelka.

SPÚ se také podílí na provozu monitoringu zemědělského sucha v rámci systému Intersucho, který je vyvíjen Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovou univerzitou v Brně. Systém nabízí českým zemědělcům a lesníkům informace především o stavu sucha, ale také i předpověď a dlouhodobější výhledy včetně odhadů dopadů sucha na výnosy plodin.

V neposlední řadě se úřad bude zapojovat do modernizace a rozvoje zemědělských závlah, a to především v oblasti energetické náročnosti stávajících systémů či v oblasti podpory zajišťování dostatečných vodních zdrojů.