Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad představuje plán veřejných zakázek na rok 2023

Praha, 4. května 2023 – Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad (SPÚ) rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2023, a to z oblasti pozemkových úprav (PÚ) a realizace plánu společných zařízení (PSZ) o celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,646 mld. Kč bez DPH.

"Na zbývající část roku 2023 plánujeme celkem 287 veřejných zakázek o celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,646 miliard korun, které se týkají zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav nebo jednoduchých pozemkových úprav a následných realizací společných zařízení, výsadby zeleně a připravy projektových dokumentací,“ upřesnil Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Jedná se o 145 veřejných zakázek, které se týkají zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav nebo jednoduchých pozemkových úprav, a to v sumě 519 mil. Kč bez DPH.

119 veřejných zakázek budou představovat realizace společných zařízení (stavby polních cest, vodohospodářských, protierozních a protipovodňových opatření) v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,012 mld. Kč bez DPH.

Dále SPÚ plánuje 15 veřejných zakázek týkajících se výsadby zeleně za 100 mil. Kč bez DPH a 8 veřejných zakázek na projektové dokumentace za 14,9 mil. Kč bez DPH.

Cílem tohoto kroku je kromě maximální transparentnosti vůči dodavatelům i snaha zadavatele, aby mohli dodavatelé lépe na základě získaných informací alokovat své kapacity a SPÚ měl větší šanci obdržet ty nejlepší nabídky.

Plnění ročního plánu zadávání veřejných zakázek je v zájmu SPÚ, ale plán je dokumentem, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není právně vymahatelná.

Plán společných zařízení (PSZ) obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce. Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává PSZ, což je soubor: opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj; opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.; vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.; opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.czwww.spucr.cz

Přílohy Poslední aktualizace
Plánované VZ pro rok 2023 - stavební práce
soubor xlsxNové okno( XLSX, 32.41 KB)
4.5.2023
Plánované VZ pro rok 2023 - služby KoPÚ
soubor xlsxNové okno( XLSX, 33.29 KB)
4.5.2023
Plánované VZ pro rok 2023 - projektová dokumentace
soubor xlsxNové okno( XLSX, 22.07 KB)
4.5.2023
Plánované VZ pro rok 2023 - služby výsadba zeleně
soubor xlsxNové okno( XLSX, 22.76 KB)
4.5.2023