Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR rychle reagoval při odstraňování následků bleskové povodně

Praha, 27. září 2012 - Pozemkový fond ČR již pár dní po převzetí správy hlavních odvodňovacích zařízení úspěšně zasahoval při řešení odstranění následků bleskové povodně, která se na začátku července 2012 přehnala obcí Myslovice v okrese Klatovy.

V důsledku intenzivních dešťových srážek při bouřkách došlo k destrukci dlažby z  betonových tvárnic, kterými byl opevněn odvodňovací kanál. Místy nahromaděné tvárnice vytvořily překážku, která způsobila vybřežení vod na soukromé pozemky.
„Jelikož zdevastované opevnění koryta se nacházelo v zahradách u rodinných domů, pracovníci Pozemkového fondu okamžitě přistoupili k zahájení prvotních opatření tak, aby nedošlo k ohrožení nemovitostí místních obyvatel,“ řekl 1. náměstek ředitele PF ČR JUDr. Petr Šťovíček, pověřený vedením PF ČR.
Ihned poté bylo zahájeno odstranění veškerých uvolněných tvárnic bránících volnému odtoku vody, včetně těch, které majitelé nemovitostí vytáhly z koryta na břeh při povodni. Práce bylo nutno provádět ručně vzhledem k nemožnosti zajet s technikou do zahrad. V následujících dnech probíhalo odstranění sedimentu z koryta a jeho stabilizace lomovým kamenem. Veškeré práce jsou již v současné době ukončeny a hlavní odvodňovací zařízení bylo uvedeno do stabilizovaného funkčního stavu.
1. náměstek ředitele PF ČR JUDr. Petr Šťovíček, pověřený vedením PF ČR, hodnotí průběh zásahu: „Rychlá reakce a bezproblémové zvládnutí následků povodně potvrdily úspěšné převzetí vodohospodářské správy pod Pozemkový fond ČR.“ Jeho slova potvrzuje i starostka obce Myslovice Věra Dvořáková, která v děkovném dopise adresovaném Pozemkovému fondu uvádí: „Tímto chci poděkovat za vstřícnost a rychlé uvolnění finančních prostředků na odstranění škod v naší obci a musím vyzdvihnout maximální profesionalitu zástupců Pozemkového fondu ČR, kteří se na opravách podíleli.“

Sekce správy vodohospodářských děl PF ČR
Správu hlavních odvodňovacích zařízení převzal Pozemkový fond ČR od 1 . července 2012. V rámci ukončení činnosti Zemědělské  vodohospodářské správy došlo k převedení téměř 19 tisíc staveb vodních děl a čerpacích odvodňovacích stanic pod správu Pozemkového fondu ČR. Pozemkový fond ČR zajišťuje výkon odborných činností, které souvisejí se zajišťováním správy a péčí o hlavní odvodňovací zařízení a s tím související vodní díla. V této souvislosti jsou hlavními úkoly zejména zajištění funkčnosti a provozu staveb, provádění technického dozoru a zajištění údržby na spravovaných vodních dílech. Dále spolupráce se správci povodí, vodních toků, vodoprávními úřady a s územními samosprávnými celky,

 


Monika Machtová, tisková mluvčí Pozemkového fondu ČR