Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR převedl v roce 2010 obcím 2284 pozemků

Pozemkový fond ČR bezúplatně převedl v roce 2010 do vlastnictví obcí celkem 2284 pozemků o výměře 481,3 hektarů. Od roku 1999 bylo bezúplatně převedeno už zhruba 26 974 pozemků o celkové výměře 7 488,1 hektarů.
Praha, 27.12.2010 – Pozemkový fond ČR může na základě zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, bezúplatně převést do vlastnictví obce zemědělské pozemky, které se nacházejí v jejich katastrálním území a splňují další, zákonem stanovené podmínky.
 
Pozemky, o jejichž převod obec bezúplatně požádá, musí splňovat zákonem dané podmínky. Musí se nacházet buď v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a  zároveň musí být územním plánem nebo regulačním plánem určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení. Dále se jedná o pozemky určené rozhodnutím o umístění stavby (k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení). Musí jít o pozemkyzastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi, ve vlastnictví obce, nebo o pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně, s výjimkou pozemků v nezastavěném území.
 
V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je obec povinna zemědělský pozemek převést zpět na Pozemkový fond ČR za stejných podmínek, za jakých byl na obec převeden,“ uvedl Radim Zika.
 
Předmětem převodu jsou i pozemky, u kterých je stát spoluvlastníkem s obcí. Pokud je dalším ze spoluvlastníků třetí osoba, je nutno respektovat její předkupní právo, což znamená, že jí musí být spoluvlastnický podíl nabídnut. Jestliže toto právo není využito, je celý podíl státu převeden obci.
 
„V letech 1999 – 2010 bezúplatně převedl Pozemkový fond ČR celkem 26 974 pozemků o celkové výměře 7 488,1 hektarů obcím České republiky, a to v celkové ceně 16 642 031 korun“ uvedl  Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR. „V roce 2010 to bylo celkem 2 284 pozemků o celkové výměře 481,3 hektarů,“ dodal Radim Zika.
 
Pozemkový fond ČR zajišťuje správu zemědělských nemovitostí, upravuje vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku, nebo také poskytuje náhrady oprávněným osobám. Pozemkový fond ČR není organizací, která je napojena na státní rozpočet, ale má své vlastní příjmy. Dnes spravuje přibližně 240 tisíc hektarů pozemků v celé republice. Kromě toho obhospodařuje také církevní majetek a státní rezervy pro dopravní stavby či chráněná území.
 
Lubomíra Černá
Tisková mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 305
GSM: +420 602 608 068