Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

POZEMKOVÉMU FONDU ZBÝVÁ VYŘEŠIT MÉNĚ NEŽ 6 % RESTITUCÍ

Praha, 15. února 2012 – Pozemkový fond České republiky se v posledním roce své existence soustředí zejména na vyřešení co největšího množství restitučních nároků. „Jedná se často o velmi komplikované případy, které se vlečou desítky let. Někteří restituenti se nám vůbec neozvali, a proto je budeme oslovovat bezprostředně poté, co prezident podepíše novelu zákona o prodeji půdy (95/1999 Sb.). Ta bude nároky restituentů upřednostňovat,“ řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel PF ČR Mgr. Radim Zika.

RESTITUENTI ČASTO NEKOMUNIKUJÍ, FOND JE PROTO OSLOVÍ INFORMAČNÍ KAMPANÍ

 

Pozemkový fond k 31. 12. 2011 vypořádal nároky za více než 18 miliard korun. V současnosti je rozpracovaných kolem 10 000 restitucí, ale téměř 39 000 restituentů s fondem v tuto chvíli nijak nekomunikuje. A právě jim je určena připravovaná informační kampaň, která se uskuteční ještě během 1. čtvrtletí letošního roku.

 

 

Další z priorit pro letošní rok je dokončení transformace, která byla zahájena již v roce 2010. Jejím cílem je zjednodušit strukturu fondu, snížit počet zaměstnanců a připravit PF ČR na sloučení s Pozemkovým úřadem.  Z původních 73 územních pracovišť se počet snížil na dnešních 14 krajských a 18 odloučených pracovišť. Počet zaměstnanců se od roku 2009 začal postupně snižovat – z 895 až na současných 803 zaměstnance.  Cílový počet zaměstnanců, kteří přejdou do Státního pozemkového úřadu k 1. 1. 2013, by měl být 695.

 

 

Velmi podstatnou součástí aktivit PF ČR je podpora českému zemědělství a rozvoje venkova. Jedná se například o projekty na zmírnění následků povodní, Program obnovy venkova, chov krav bez tržní produkce mléka, vodní hospodářství, podpora značky kvality „KLASA“ atd. Od počátku fungování fondu do konce letošního roku dosáhnou výdaje na tyto aktivity 13 miliard korun. Pozemkový fond je jednou z mála státních institucí, která nečerpá prostředky na svůj provoz ze státního rozpočtu, ale naopak do něj přispívá. Za rok 2011 se jedná o částku ve výši 940 mil. Kč.

 

Asi nejdiskutovanější agendou jsou restituce. Jedná se o velice složitou problematiku, v níž se málokdo orientuje. Upravuje ji zákon o půdě (229/1991 Sb.), který stanovil tzv. rozhodný den, který je určující pro stanovení administrativní ceny pozemků na 24. 6. 1991. „Ceny vydávaných náhrad tak nemají vůbec nic společného se současnými tržními cenami, jak se často mylně uvádí,“ řekl dnes 1. náměstek ředitele PF ČR JUDr. Petr Šťovíček a dodal: „Pozemkový fond nemůže převést ani prodat půdu komukoli jen proto, že nabídne tržní cenu. Zákonem máme stanoveno, že máme uspokojit prioritně nároky restituentů, nebo prodat půdu zemědělcům, kteří na ní budou hospodařit.“  Pozemkový fond se rovněž musí řídit platným stavem územních plánů jednotlivých obcí. „Nemůžeme vycházet z toho, že možná někdy jednou bude dnešní pole stavebním pozemkem. To bychom restituce nevyřídili nikdy. Závazný je pro nás stav pozemku v době jeho převodu, směny či prodeje, nikoli spekulace o budoucnosti,“ doplnil Radim Zika.

 

 

V době zahájení restitucí 1. 1. 1992 měl PF ČR k vypořádání celkové restituční nároky v hodnotě 18,9 mld. Kč.  Do konce roku 2008 byly celkem vypořádány nároky v hodnotě 17,5 mld. Kč. V období od 1. 1. 2009 do konce roku 2011 přibyly k dříve nevypořádaným nárokům další, a to v celkové hodnotě 257,24 mil. Kč. K 31. 12. 2011 bylo z toho vypořádáno 546,01 mil. Kč. Zbývá tedy vypořádat nároky v hodnotě 1 088,99 mil. Kč, což je 5,68 % celkového objemu restitučních nároků. 

 

 

 

 

 

 

Příloha tiskové zprávy:

 

 

Fakta a čísla o Pozemkovém fondu ČR        

 

Orgány Pozemkového fondu jsou ředitel a dozorčí rada. Ředitel je statutárním orgánem Pozemkového fondu, jmenuje ho a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství. Ředitel předkládá dozorčí radě ke stanovisku návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy a spolu se stanoviskem dozorčí rady předkládá tyto dokumenty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich projednání vládou; vláda je předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně ke schválení.

 

 

Dozorčí rada se skládá ze sedmi členů volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let, jimiž nemohou být zaměstnanci PF. Rada dohlíží na činnost a hospodaření PF ČR, upozorňuje ředitele, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky a navrhuje řediteli opatření k jejich odstranění. Dohlíží na řádný výkon působnosti PF a plnění povinností ředitele. 

 

 

Současné složení dozorčí rady: předseda Ing. Jiří Papež, místopředseda Ing. Václav Grüner, CSc., členové Ing. Josef Mandík, Dr. Martin Vacek, Ing. Josef Čerňanský, Mgr. Václav Horáček a Ing. Radim Jirout, MBA.

 

 

 

 

Nejvýznamnější změny v období od roku 2009

 

 

Pozemky ve správě PF ČR:

 

 

K 1. 1. 2009 bylo evidováno                 322 952 hektarů

 

 

K 1. 1. 2010                                        272 809 hektarů

 

 

K 1. 1. 2011                                        239 060 hektarů

 

 

K 1. 1. 2012                                        210 000 hektarů

 

 

Snižování počtu zaměstnanců:

 

 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009              895

 

 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010              875     

 

 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011              825

 

 

Počet zaměstnanců k 15. 2. 2012                           803

 

 

Předpokládaný počet zaměstnanců k 1. 4. 2012       754

 

Cílový počet zaměstnanců k 1. 1. 2013                    695

 

 

Hospodářské výsledky

 

 

Rok

Příjmy (mld. Kč)

Výdaje (mld. Kč)

Rozdíl (mld. Kč)

2009

2,29

1,56

0,73

2010

2,14

1,7

0,44

2011

2,37

1,43

0,94

 

 

 

 

Přímá podpora agrárního sektoru:

 

 

Dorovnání přímých plateb zemědělcům (2009-2010)                     2,8 mld. Kč

 

Dofinancování národních dotací (2011 a 2012)                               1,1 mld. Kč