Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vyjádření SPÚ k sérii článků o převodu pozemků pro rozvojový programu státu pro realizaci záměru podpory bydlení

Praha, 23. dubna 2024 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) reaguje na stále množící se dotazy ze stran médií i samospráv v návaznosti na sérii článků týkající se „vyčlenění 100 pozemků napříč Českou republikou pro rozvojový program státu pro realizaci záměru podpory bydlení“.

Téměř ve všech článcích byla zaznamenána zavádějící terminologie, proto si dovolujeme odkázat na § 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (dále jen zákon o SPÚ) a o změně některých souvisejících zákonů, ve zněních pozdějších předpisů, pro lepší pochopení tohoto tématu.

Vláda ČR jako bod programu jednání vlády 258/2024 dne 17. 4. 2024 projednávala rozvojový program státu pro realizaci záměru podpory bydlení. V rámci projednání vláda schválila usnesení č. 248/2024 o rozvojovém programu státu pro realizaci záměru podpory bydlení jehož přílohou je seznam 201 pozemků, které jsou do tohoto rozvojového programu zařazeny. Zmiňované usnesení vlády je veřejně dostupné na této adrese: ODok Portál - Usnesení 248/2024

Pozemky uvedené v příloze usnesení jsou aktuálně součástí rezervy podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o SPÚ pro výkon působnosti SPÚ. Na základě tohoto usnesení bude Ministerstvo financí (MF) žádat o zařazení těchto pozemků do rezervy podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o SPÚ. V příloze usnesení jsou uvedeny závazné údaje katastru nemovitostí o jednotlivých pozemcích a výměra zařazovaná do rozvojového programu dle přílohy usnesení činí cca 73 ha.

Proces správního řízení převodu pozemků podle § 3 odst. 3 anebo převodů podle § 3 odst. 4 zákona o SPÚ je běžným výkonem agendy SPÚ a nevyžádá si na SPÚ žádné zvláštní personální ani finanční kapacity.  Veškeré procesy a lhůty jsou popsány v předem zmiňovaných ustanoveních zákona o SPÚ a v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ukončení správního řízení podle § 3 odst. 3 závisí na podání podnětu ze strany Ministerstva financí pro zahájení správního řízení a lhůtě trvání samotného správního řízení.

Převod pozemků v příslušnosti hospodařit SPÚ, které byly zařazeny do rozvojového programu pro dostupné bydlení a stanou se součástí rezervy podle § 3 odst. 1 písm.  b) zákona o SPÚ bude možné realizovat pouze za naplnění podmínek uvedených v § 3 odst. 4 zákona o SPÚ, jak upřesňuje ústřední ředitelka Svatava Maradová: „Má-li být pozemek vedený v rezervě podle odstavce 1 písm. b) využit k uskutečnění rozvojového programu státu schváleného vládou, Státní pozemkový úřad na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, kterým je takový pozemek dotčen, popřípadě na základě územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy, jimiž může být rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona nahrazeno, bezúplatně převede příslušnost hospodaření k tomuto pozemku nebo jeho nezbytné oddělené části v podobě parcely ve prospěch ústředního správního úřadu, pro který byla tato rezerva vytvořena, nebo s jeho písemným souhlasem na jím zřízenou příspěvkovou organizaci, založený státní podnik nebo jemu podřízenou organizační složku státu.“ 

Za podmínek současného nastavení legislativy není aktuálně možný přímý převod takových pozemků z příslušnosti hospodařit SPÚ na obce. Nastavení procesu realizace konečného převodu pozemků na obce je v gesci MF.

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz

Přílohy Poslední aktualizace
Usnesení vlády 248/2024
soubor pdfNové okno( PDF, 133.96 KB)
23.4.2024
Příloha - Usnesení vlády 248/2024
soubor pdfNové okno( PDF, 543.51 KB)
23.4.2024