Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vláda schválila novelu zákona o pozemkových úpravách

Praha, 13. 1. 2020: Schválená novela zákona o pozemkových úpravách nově zavádí možnost provádět pozemkové úpravy v případě potřeby řešení vodohospodářských opatření i ve více na sebe navazujících katastrálních územích a tím lépe reagovat na změny vyvolané suchem. Upřesňuje také definici komplexních a jednoduchých pozemkových úprav, kdy jednoduché pozemkové úpravy mohou být nově provedeny i bez výměny nebo přechodu vlastnických práv, čímž bude možné pružněji reagovat na klimatické změny. Novela také sjednocuje úpravu ceny za výkup pozemků pro pozemkové úpravy s úpravou zákona o Státním pozemkovém úřadu.


 „Hlavním cílem návrhu zákona je umožnit prostřednictvím těchto úprav uspořádat pozemky tak, abychom obnovili ekologickou stabilitu krajiny. Současně s tím také realizovat například vodohospodářská a protierozní opatření nebo krajinné prvky, která k této obnově budou sloužit,“ řekl ministr Miroslav Toman.


Novela také sjednocuje úpravu ceny za výkup pozemků pro pozemkové úpravy s úpravou zákona o Státním pozemkovém úřadu, a to na cenu obvyklou.


Součástí předloženého návrhu zákona byla rovněž související dílčí novela zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), která zavádí nové poznámky zapisované k nemovitostem k ochraně společných zařízení. Konkrétně se jedná o poznámku o společném zařízení ve veřejném zájmu a poznámku o zákazu změny druhu nebo způsobu využití pozemku, na kterém bylo realizováno společné zařízení, bez souhlasu pozemkového úřadu.