Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ve Velkém Borku se rodí nový větrolam

Státní pozemkový úřad (SPÚ) v rámci procesu pozemkových úprav (PÚ) navrhuje a realizuje řadu krajinných prvků včetně větrolamů. Projekty výsadeb větrolamů navazují na komplexní pozemkové úpravy, které prokázaly potřebu řešení protierozní ochrany. Projekty se opírají o společný zájem obcí aktivně posílit ochranu obce před účinky větrné eroze, snížit prašnost v obci a posílit funkčnost vybraných součástí ÚSES obnovou ekosystémů a následnou péčí rozvíjet jejich funkčnost

Větrolamy, jako účinné opatření proti větrné erozi, současně nabízí vodítko pro prostorové cílení realizace pozemkových úprav, kde tyto krajinné prvky navrhujeme, budujeme a následně předáváme do vlastnictví příslušných obci. projevili jak zástupci obcí, občané i zemědělské subjekty.

Z uskutečněných aktivit vyplynulo, že realizace větrolamů je napříč stakeholdery považována za účinné, efektivní a současně jednoduše proveditelné řešení.

Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, v rámci komplexních pozemkových úprav začal počátkem října prostřednictvím vysoutěžené firmy budovat ve Velkém Borku větrolam – podél polní cesty nad Stezkou koření. Vzniká zde pětimetrový pás keřů a stromů podél cesty HPC2 v k.ú. Velký Borek s následnou pětiletou rozvojovou péčí (následná údržba do 15. 11. 2026). Budoucí větrolam poroste na území o rozloze 1.1135 ha a bude čítat 624 ks stromů a 755 ks keřů.

Výsadba větrolamu k.ú. Velký Borek

Předpokládá se zatravnění přímo z orné půdy. Bylo provedeno nezbytné diskování, smykování a vláčení. Následoval výsev travní směsí pro sadové mezipásy. Po výsevu válení.

Pro větrolam bylo navrženo celkem 8 ks menších oplocenek, jejichž stavba proběhla ještě před výsadbou. K výsadbám stromových druhů byly použity poloodrostky, o výšce nadzemní části 80–120 cm. Výška nasazení koruny není podstatná. Stromky jsou upevňovány ke dvěma kůlům umístěným v ose pásu. Stromky budou namulčovány kůrovým substrátem. Solitery budou sázeny v kategorii OK 6/8, se zemním balem. Ke keřovým výsadbám budou použity výpěstky keřů kontejnerované minimálně se 3 vitálními výhony a dobře vyvinutým kořenovým systémem. Výsadby stromků i keřů byly provedeny do kopaných jamek příslušných velikostí. Součástí realizace bude 3letá rozvojová péče o založenou zeleň. 

Výsadba větrolamu k.ú. Velký Borek

Větrolam zústane po dobu následné tříleté péče oplocen, aby se předešlo okusu od divoké zvěře nebo vandalismu. Výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude prováděna pravidelně kontrola a oprava oplocenek. Počítá se s dosadbami v 1. a 2. roce po výsadbě. Vzhledem k velkému riziku přísušků bude nutná zálivka v průběhu prvních dvou let po výsadbě.

Nebudou chybět ani tři plazníky, což jsou uměle vybudovaná útočiště pro plazy a obojživelníky, která slouží i jako jejich hnízdiště a zimoviště. Součástí bude i posezení.

Hotovo by mělo být nejpozději do konce listopadu.

Realizace: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ATELIER FONTES, s.r.o., IČO 63486466, Ing. Kamila Florová, Křídlovická 19, 603 00 Brno
DODAVATEL: ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: katastrální území Velký Borek, obec Velký Borek
CELKOVÉ VÝDAJE: 1 517 209,44,- Kč
VÝDAJE PRO DOTACI: 964 098,10,- Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: Výsadba do 15.11.2023, následná péče do 15.11.2026

Projekt je financován z programu Národní plán obnovy.