Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt

Dne 23. června 2021 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Postoloprty úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt. Skupice je zemědělská vesnice při řece Ohři, část města Postoloprty v okrese Louny. Původně ležela na břehu řeky, pro četné povodně však byla v 18. stol. přemístěna jižněji. Nachází se asi 2,5 km na jih od Postoloprt.

KoPÚ byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 20. listopadu 2015 z důvodu provedení rekonstrukce přídělů a odstranění zjednodušené evidence v katastru nemovitostí.
Výměra řešeného území je 417,1 ha a na úvodní jednání bylo pozváno 98 vlastníků zemědělské půdy.

Pracovníci pobočky představili zpracovatele pozemkových úprav, firmu INGEOS, spol. s r. o. a seznámili vlastníky s účelem, formou, časovým harmonogramem a obvodem pozemkových úprav, a to formou prezentací. V rámci úvodního jednání byl zvolen pětičlenný sbor zástupců. Dále bylo odsouhlaseno místo, odkud bude měřena vzdálenost jednotlivých pozemků. Po ukončení úvodního jednání proběhlo první jednání sboru zástupců, kde byl zvolen předseda sboru zástupců.

Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt

Do 31. 12. 2021 vznikne Plán společných zařízení, který zahrnuje zpřístupnění pozemků, ekologická opatření, protierozní a vodohospodářská opatření. Na pozemky pro společná zařízení budou přednostně využity pozemky ve vlastnictví státu a obce. Společná zařízení a pozemky pod nimi přecházejí na příslušnou obec. Plán bude projednán se sborem zástupců, s dotčenými orgány státní správy a bude předložen ke schválení regionální dokumentační komisi. Následně bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení na veřejném zasedání.

Termín 31. 7. 2022 počítá s návrhem nového uspořádání pozemků – Při zpracování návrhu pozemkových úprav se zpracovatel řídí § 10 zákona, podle kterého navrhne nové pozemky tak, aby odpovídaly původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou a vzdáleností a podle možnosti i druhem pozemku.
1) Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 4 %.
2) Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud rozdíl výměry původních (po úpravě koeficientem) a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10 % výměry původních pozemků.
3) Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %. Překročení uvedených kritérií lze pouze se souhlasem vlastníka. Návrh nového uspořádání pozemků bude s vlastníky průběžně projednáván. Pozemkový úřad vystaví zpracovaný návrh pozemkových úprav po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí. Návrh musí být též vystaven v příslušné obci. V té době mohou účastníci a dotčené orgány uplatnit své námitky a připomínky u pozemkového úřadu.

V říjnu 2022 přijde na řadu závěrečné jednání, kde budou vlastníci seznámeni s návrhem, o kterém bude následně rozhodnuto. Nejpozději na závěrečném jednání mohou účastníci řízení uplatnit svůj požadavek na vytyčení nových pozemků.

Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav v prosinci 2022, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry půdy pozemků, která je řešena pozemkovými úpravami. Proti tomuto rozhodnutí mají vlastníci možnost odvolání.

Následně budou výsledky komplexních pozemkových úprav zavedeny do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Proti tomuto rozhodnutí zákon odvolání nepřipouští. Předpoklad zápisu pozemkových úprav do katastru nemovitostí je červen 2023. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí následuje vytyčení pozemků na základě žádosti vlastníkům, a to by mělo probíhat v září 2023.