Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

U městyse Dešenice vyroste nová vodní nádrž

V pondělí 22. dubna jsme slavnostně předali staveniště stavby " Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesy HC 1 v k.ú. Milence". K předání došlo poklepem na základní kámen stavby na začátku úseku stavby polní cesty na parcele KN 1498 v k.ú. Milence.

Výstavbu vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 realizuje klatovská pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a je financováná ze zdrojů programu Národní plán obnovy (NPO).

Základní kámen poklepali za Státní pozemkový úřad Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj a Tomáš Purkrábek, vedoucí Oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice, dále zástupci dodavatelské firmy JSF stavební, majitelé okolních pozemků a jediná dáma, kterou je paní starostka městyse Dešenice Lenka Sýkorová. Ta také bude za obce stavbu po jejím dokončení bezúplatně přebírat.

Zahájení stavby v k.ú. Milence

Nové vodohospodářské a dopravní opatření budou brzy oživovat krajinu v k.ú. Milence, což je součástí městyse Dešenice. Tyto plány jsou součástí širšího projektu, který má zajistit efektivní využití vody a zlepšení dopravní infrastruktury v této oblasti. Projekt vychází z plánu společných zařízení a komplexní pozemkové úpravy, které byly schváleny pro k.ú. Milence.

Hlavním cílem projektu je vytvoření infrastruktury, která umožní lepší zadržování srážkové vody a snížení rizika záplav v okolí. Toho bude dosaženo pomocí několika stavebních objektů, které budou umístěny podél toku HOZ DEŠENICE - MILENCE. Jedním z hlavních bodů je výstavba polní cesty, která propojí tyto nové infrastrukturní prvky s okolními zemědělskými pozemky a hlavní silnicí II/190.

Kromě zlepšení infrastruktury projekt také zahrnuje odstranění části zatrubnění toku HOZ, což pomůže snížit rychlost odtoku vody a tím i riziko záplav. Další důležitou součástí je navržené litorální pásmo kolem nové vodní nádrže. Tato oblast má podpořit biodiverzitu prostřednictvím podpory rostlin a živočichů, jako jsou obojživelníci, vodní ptáci a drobní vodní živočichové.

Celkově bude tento projekt přínosem nejen pro ochranu před záplavami, ale také pro zvýšení biodiverzity a estetické hodnoty této oblasti.

NÁZEV: Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec
DODAVATEL: JSF stavební s.r.o., Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko
MÍSTO REALIZACE: Okres Klatovy, Městys Dešenice, katastrální území Milence
CELKOVÉ VÝDAJE: 10 748 671,49 Kč s DPH
VÝDAJE PRO DOTACI NPO: 5 889 384,39 bez DPH (nepřijatelný výdaj - DPH, polní cesta a VRN)
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.09.2024

Výstavba stavebních objektů zahrnuje:

SO 301 – SO 01 Vodní nádrž VN 5 - zdrž, zemník - svahy nádrže jsou navrženy ve sklonu 1:8 od hrany terénních úprav a dále nad Hn budou opatřeny humózní vrstvou tl. 100 mm a osety travní směsí, v zadní části zdrže jsou navrženy terénní úpravy pro vytvoření litorálního pásma s hloubkou vody 0 - 0,6 m, celková plocha navrženého litorálního pásma je cca 1560 m2, tj. 20,5 % plochy při normální hladině.

SO 301 – SO 02 Hráz - navržena homogenní sypaná zemní hráz se sklonem návodního líce 1:3, zpevněný pohozem z lomového kamene a kamennou patkou z lomového kamene u paty svahu, vzdušní líc je navržen ve sklonu 1:3 opatřený ohumusováním a osetím travní směsí, v patě vzdušního svahu bude vybudován patní drén z kameniva, koruna hráze v šířce 4,0 m se opatří humózní vrstvou s osetím travní směsí, délka hráze 257,5 m, výška hráze v nejhlubším místě 2,4 m.

SO 301 – SO 03 Výpustné zařízení - je navrženo jako železobetonový prefabrikovaný požerák v provedení s dvěma dlužovými stěnami, opatřen ocelovým pozinkovaným uzamykatelným poklopem s visacím zámkem, konstrukce požeráku je založena na betonovém základu, vtok do požeráku je opatřen vtokovými česlemi z pozinkované oceli, přístup k požeráku je ocelovou pozinkovanou lávkou opatřenou zábradlím.

SO 301 – SO 04 Bezpečnostní přeliv - je navržen jako průleh v levobřežním zavázání hráze, přelivná hrana má délku 5,0 m, boky přelivu zkoseny ve sklonu 1:6, přelivná hrana navržena na kótě Hmax = 476,20 m.n.m Bpv, obvod koruny a boky přelivu jsou zpevněny kostrou z betonového prahu tl. 500 mm, hloubky min. 1,2 m z betonu, koruna přelivu a boky přelivu se opevní kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním spárovací maltou.

SO 301 – SO 05 Odběrný objekt - je umístěn v korytě HOZ DEŠENICE - MILENCE v místě nad navrhovanou vodní nádrží, vlastní vtokový objekt je navržen jako železobetonová konstrukce rozměrů 0,8 x 1,0 m, kalový prostor hloubky 0,6 m pro zachycení sedimentů, přívod vody do nádrže je navržen jako otevřené koryto SP 5 lichoběžníkového profilu délky 72,0 m, šířka ve dně 0,6 m, sklon svahů 1:1,5, hloubka 0,8-1,45 m, do něhož je napojen otevřený příkop OZ 5 a OZ 6.

SO 301 – SO 06 Výustní objekt - je umístěn v korytě HOZ DEŠENICE - MILENCE v místě pod navrhovanou vodní nádrží, který je navržen ze železobetonového potrubí DN 500 v délce 9,5 m s obetonováním.

SO 301 – SO 07 Úprava drenáží - vodní nádrž je navržena v prostoru stávající stavby "Odvodnění DEŠENICE - MILENCE", pro zachování funkčnosti systému drenáží nad nádrží jsou navrženy otevřené příkopy OZ 3, OZ 4, OZ 5 a OZ 6 ukončené kamennou zídkou v místě navrhovaného ukončení zatrubnění, pro posílení zásobení nádrže vodou a zadržování této vody je navrženo přepojení drenáží v horní části povodí do nádrže - svodný drén OZ 2.

SO 301 - SO 08 Výsadby - součástí stavby je navrhovaná výsadba stromů a keřů podél přirozeného břehu nádrže v šířce cca 25 m. Habr obecný 20 kusů, dub letní 20 kusů a jeřáb ptačí 20 kusů.

SO 101 – SO 01 Hlavní polní cesta HC 1 - část 1 začíná stávajícím napojením na komunikaci II/190, odtud vede cesta východním směrem podél HOZ a končí v km 0,548. Polní cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5/30, šířka vozovky 3,5 m, s oboustrannými krajnicemi šíře 0,5 m, vozovka navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %, kryt je naprojektován z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu.