Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad zahájil 408 veřejných zakázek za 2,240 mld. Kč

Praha, 31. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) za první čtvrtletí roku 2021 zahájil celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,240 mld. Kč bez DPH.

„Za první čtvrtletí roku 2021 jsme zahájili celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, což je nesporně jeden z nejhmatatelnějších výsledků pozemkových úprav. Jedná se o 114 veřejných zakázek na stavební práce (stavby polních cest, vodohospodářských opatření, protierozní a protipovodňová opatření), které jsou zadávány převážně ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo v otevřeném podlimitním řízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,071 mld. Kč bez DPH,“ upřesnil Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Do této kategorie stavebních prací patří i 19 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou pod 6 mil. Kč bez DPH, které byly zadány jako veřejné zakázky malého rozsahu, v celkové předpokládané hodnotě 55 mil. Kč bez DPH.

Se stavebními pracemi souvisejí inženýrské činnosti, kterými jsou projekční činnosti, výkon technického dozoru stavebníka (TDS), koordinace v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) apod. Za sledované období bylo zahájeno celkem 266 takových zakázek v celkové předpokládané hodnotě 60,9 mil. Kč bez DPH.

K realizacím plánu společných zařízení náleží i 9 veřejných zakázek na služby, které představují realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, tedy prvků ekologické stability a dále realizace větrolamů. V tomto případě se téměř vždy jedná o nadlimitní veřejné zakázky, zadávané v nadlimitním otevřeném řízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 52,6 mil. Kč bez DPH

Plán společných zařízení (PSZ) obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce. Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává PSZ, což je soubor: opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj; opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.; vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.; opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz