Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad eviduje 314 vodních nádrží

Praha, 28. června 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) ku příležitosti Světového dne rybářství, který připadá na 27. června, zrevidoval data týkající se počtu rybníků v příslušnosti hospodařit SPÚ a zároveň v posledních 7 letech zrealizoval 292 prvků vodohospodářských opatřeních.

SPÚ eviduje 314 položek v příslušnosti hospodařit SPÚ, které mají charakter vodní nádrže. Jedná se v naprosté většině o rybníky v různém stavebnětechnickém stavu, od vypuštěných či vyschlých nádrží, až po plně funkční rybníky. Z tohoto počtu je celkem 21 nádrží v gesci Odboru vodohospodářských staveb, které nemají charakter klasických rybníků, ale slouží převážně jako součást odvodňovacích nebo zavlažovacích soustav. Zbylé nádrže jsou spravovány jednotlivými krajskými pozemkovými úřady.

 „Za období 2013 – 2020 bylo pozemkovými úřady zrealizováno 292 prvků vodohospodářských opatřeních, z toho bylo zrealizováno 169 nádrží a poldrů v celkové finanční výši 1 212 mil. Kč,“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

 V rámci plánů společných zařízení schválených v pozemkových úpravách se jedná zejména o návrhy a dimenzování opatření na budoucí klimatické podmínky, orientaci na dlouhodobější akumulaci vody v krajině, řešení pozemkových úprav ve více na sebe navazujících katastrálních územích najednou, vytváření systému polyfunkčních prvků, využívajících synergii při ochraně krajiny před suchem, povodněmi a erozí a v neposlední řadě prioritní řešení pozemkových úprav v oblastech postižených suchem.

Na základě plánů společných zařízení jsou realizovány soustavy mokřadů, vodních nádrží a tůní, včetně výsadby biokoridorů, biocenter a stavby polních cest s doprovodnými alejemi mezi intenzivně obdělávanými půdními celky. Tyto komplexy opatření plní především funkci zadržení vody v krajině, podporují biodiverzitu a mají i významnou estetickou a krajinotvornou funkci.   

 27. červen je již od roku 1985 určen jako Světový den rybářství (a chovu ryb vůbec). Od roku 2001 je tento svátek dokonce pod oficiální záštitou OSN. Světový den rybářství si připomínají právě 27. června Svazy rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Rybáři tento den slaví většinou při setkáních, kde se zároveň pořádají i semináře, doprovodné kulturní programy a výstavy, přičemž snahou je upozornit na důležitost zachování světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný rozvoj.

 

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz