Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad eviduje 195 památných stromů

Praha, 28. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) ku příležitost evropského dne parků, který připadá na 24. května, zrevidoval data týkající se počtu památných stromů, alejí a stromořadí na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ. Zároveň na webových stránkách SPÚ bylo do provozu uvedeno počitadlo, které poukazuje, že bylo doposud zasazeno 25,770 stromů, 63,895 keřů a zatravněna plocha o výměře 108 ha.

Podle průniku vrstvy dat Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) památných stromů a dat katastru bylo zjištěno, že na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ se nachází 195 památných stromů, u kterých AOPK eviduje samostatně polohu jednotlivých stromů.

Památný strom je chráněný strom, který požívá úctu nebo ochranu od místního obyvatelstva. Právní ochranu takových stromů mohou zajišťovat místní zákonné předpisy. Památné stromy mohou být vyhlášeny zejména z několika důvodů, jedná se o stromy mimořádného vzrůstu, stáří, jedná se o stromy, mající zvláštní celkový vzhled, nebo které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu, mohou upomínat na určitou historickou událost nebo pověst a v neposlední řadě se jedná o stromy doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží muka, studánku). Databáze památných stromů je dostupná ze stránky http://drusop.nature.cz.

Součástí většiny našich realizací je také doprovodná výsadba. Sázíme aleje, remízky, zelené oázy a další. Jsme rádi, že naši iniciativu můžeme zaznamenávat do portálu Nadace Partnerství - Sázíme budoucnost, jehož cílem je vysadit 10 mil. stromů během 5 let. V březnu jsme do portálu zaregistrovali několik výsadeb, které dohromady čítají 7 596 stromů. A číslo zdaleka není konečné,“ dodal Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Dále se na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ vyskytuje 28 alejí a stromořadí a jedno arboretum. Počet stromů těchto alejí a stromořadí, které se nachází na pozemcích SPÚ, nelze z dat určit, neboť tyto aleje a stromořadí jsou v datech AOPK definovány jen liniovými prvky s uvedením celkového počtu stromů. Při interpretaci zjištěných dat je třeba vzít v úvahu tu skutečnost, že pokud parcely v příslušnosti SPÚ nemají geometrii (např. parcely dosud evidované ve zjednodušené evidenci nebo je dosud platným katastrálním operátem analogová mapa) nelze polohu památného stromu na pozemku tímto způsobem zjistit. 

 

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz