Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

SPÚ umí čerpat z fondů EU

Praha, 7. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) čerpá finanční prostředky na pozemkové úpravy rovněž ze zdrojů EU. V největší míře financování projektů ze zdrojů EU probíhá z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV).

V rámci Dne Evropy, který připadá na neděli 9. května, si připomínáme, že z evropských peněz vracíme do české krajiny prvky, jako jsou remízky, aleje, biokoridory nebo mokřady. Děláme tím krajinu rozmanitější. Současně budujeme opatření, která zajišťují hospodaření s vodou a zabraňují erozi půdy,“ uvedl ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Ing. Martin Vrba.

V Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 jsou Pozemkové úpravy zařazeny do Opatření 4 – Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.3. Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, Operace 4.3.1. – Pozemkové úpravy.

Projekty PRV mohly být podávány do Záměrů geodetické práce nebo realizace plánů společných zařízení.

V daném programovém období PRV bylo celkem pro danou operaci předloženo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) ke kontrole 346 žádostí o dotaci v celkové výši 3 459 937 967 Kč, z toho bylo zatím SZIF schváleno 332 žádostí o dotaci ve výši 3 304 704 539 Kč. K 30. 4. 2021 bylo SZIF proplaceno celkem 317 projektů v celkové výši 3 090 327 781 Kč.

V nepatrné míře jsou dále pozemkové úpravy financovány z Operačního programu Životní prostředí.

Řada projektů z PRV 2014-2020 byla přihlášena do soutěže „Žít krajinou“. Soutěž „Žít krajinou“ pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách.

Prováděním pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. V rámci pozemkové úpravy se zpracovává plán společných zařízení. Realizace plánů společných zařízení zajišťují zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha. Realizace pozemkových úprav se zohledněním principů ochrany krajiny napomáhá obnovovat a zachovávat biologickou rozmanitost krajiny.

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz