Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Před pouhým půl rokem dokončené poldry ochránily Kobeřice před 30letou vodou

Praha, 19. 6. 2020: Realizaci 1. etapy prioritních společných zařízení vybraných obcí Kobeřice ze schváleného návrhu pozemkových úprav dokončila Pobočka Opava na sklonku loňského roku. Dva vybudované poldry získaly kolaudační rozhodnutí 11. prosince 2019. Aktuální počasí již dokonce prověřilo jejich účinnost a smysluplnost. Podle zástupců obce napadlo 18. 6. 2020 v jejich katastru 49 mm srážek za cca 1 h. Obec na svém facebookovém profilu uvedla, že: „Díky poldrům, které transformovaly cca 30letou vodu, nedošlo k vylití Oldřišovského potoka a větším škodám na majetku."

104410968_1114488278928362_9040829638528274236_n.jpg       103548161_1114488335595023_4310883158731090523_n.jpg

Soubor staveb-vybraných prioritních opatření PSZ byl realizován v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav v katastrálním území Kobeřice ve Slezsku. Tato I. etapa realizace zahrnuje:

Výsadbu dřevin: v rámci dílčích objektů suchých nádrží N1 (průlehy PR1, PR2, doplňková cesta P26, obvod zátopy) a N2 (obvod zátopy) byly vysázeny  listnaté (ne ovocné) dřeviny . Navrhovaná dřevinná skladba vychází z původního stavu biocenóz a je navržena dle STG jednotlivých stanovišť (odvozených z bonit půd) a dle vlastního průzkumu zpracovatele KoPÚ se v případě lokality nádrží jedná o STG -  2B3 bukové doubravy. V rámci obou nádrží bylo vysazeno celkem  1239 keřů a 1473 stromů. Z toho:

Nádrž N1:
  • 1239 keřů (brslen evropský, líska obecná, ptačí zob obecný, zimolez pýřivý, svída krvavá)
  • 550 ks velkých stromků 120-150 cm s balem (lípa srdčitá, dub zimní, bříza bělokorá, jeřáb břek, javor mleč, buk lesní)
  • 234 ks malých stromků 80 – 120 cm ( Jeřáb, topol, habr, dub zimní)

 Nádrž N2:

  • 161 velkých stromků 120-150 cm s balem (lípa srdčitá, bříza bělokorá, javor mleč, jeřáb břek).

 

DJI_0013.jpg              DJI_0026.jpg

Dimenzování kapacity nádrží na 100letý povodňový průtok- důvody:

Řešení protipovodňové a protierozní ochrany celé obce bylo prioritou a důvodem k zahájení pozemkových úprav na tomto katastru (zah. řízení 22.5.2008). Obec Kobeřice již v období od ničivých povodní v r. 1997 vyvíjela aktivitu směřovanou k posílení povodňové zabezpečenosti obce a jejímu zlepšení na toku Oldřišovský potok a Albertovecké příkopy (zde v r. 1997 příkopy byl zaznamenán kulminační odtok odpovídající hodnotě Q50 – ti leté vody), u kterých již nebyly reálné možnosti na zvýšení kapacitní průtočnosti koryta toku (blízkost zástavby, omezená kapacita mostních objektů). Vzhledem k této situaci a po provedení zhodnocení možností na základě vyhodnocení studií a posudků zpracovaných za tímto účelem, bylo snahou obce realizovat řešení, které spočívá ve vybudování suchých nádrží, pro které jsou v území k. ú. Kobeřice relativně dobré podmínky za účelem snížení kulminačních odtoků povodňových vln vyvolaných lokálními přívalovými srážkami na průtoky neškodné pro stávající upravená koryta drobných vodotečí.

Proto obec Kobeřice zajistila za tímto účelem na vlastní náklady zpracování těchto posuzovacích dokumentací:

„Povodňová hráz Bažantnice“ Hutní projekt Praha (1989)

Suché nádrže s pracovními názvy „Za Šíleným“ a „Za Olšinou“ Hutní projekt Praha (1989)

„Studie odtokových poměrů (pravobřežní část Oldřišovského potoka)“ (2002) ing. Jaroš

„Studie odtokových poměrů Kobeřice – lokalita na Prostředním Dvoře“ (2006) ing. Řezníček

„Suchá nádrž pod Bažantnicí“ (2008) Lesnická projekce F-M  a.s. ing. Kalus

„Celková aktualizace protipovodňových hrází obce Kobeřice, Posouzení transformačního účinku retenčních prostorů (RP), Suchá nádrž Prostřední Dvůr, Suchá nádrž za Šíleným, Suchá nádrž za Olšinou“ (2008) Lesnická projekce F-M a.s. ing. Kalus

V roce 2003 až 2004 provedla obec  v jihovýchodní údolnici lokality Za Šíleným (pozem. Č 40459 ; 40648/460 adt.) hrázku z trámových klád a za ní trvale travnatý poldr. Při poslední povodni ze dne  2. 8. 2008  se plně potvrdila retenční schopnost této hrázky, která stačila zadržet a zfiltrovat  všechnu vodu z údolnice. To se ale nemohlo říct o velké údolnici, přicházející od Padělského dvora a o údolnici přicházející od strahovské cesty (od lip). Zde došlo jednak k velkému splachu  plev a mrvy po posečené řepce a na druhé svažnici, kde byla provedena i podmítka, došlo ke splachu i zbylých stvolů  (strniska po řepce). Tato lavina  se přihnala  po ulici Příkopy, ucpala všechny kanalizační vpusti a zatopila níže položené domky a vjezdy. Další lavina šla korytem potoka a dokázala ucpat i zaústění do 900 mm  kanalizace.

      Povoden srpen 2007 046.jpg                          P1050193.JPG    

Jelikož vybudování staveb na protipovodňovou ochranu obce Kobeřice vyžadovalo územní nároky na pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví, požádala obec Kobeřice Pozemkový úřad Opava o možnost začlenění řešení protipovodňové ochrany území obce Kobeřice do „komplexních pozemkových úprav“. Předmětné nádrže byly rovněž v ÚPD zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby.

SPÚ v rámci přípravných prací pro KOPÚ zajistil „Vodohospodářské posouzení k provedení PÚ v k. ú. Kobeřice s prioritou řešení vodohospodářských poměrů“ (Lesnická projekce Ing. F. Kalus 10/2009). Zde byly posuzovány všechny lokality zasažené v létě r. 2006, 2007 a 2008  intenzívními přívalovým dešti, tedy i lokality předmětných nádrží N1 (Za Šíleným) a N2 (Na Padělském), kde docházelo k pravidelným zátopovým událostem, největší v roce 2002 a 2. 8. 2006 se značnými materiálními škodami. Po dokončení KoPÚ byly tyto nádrže  zařazeny zastupitelstvem obce k prioritním realizacím PSZ. Obě nové suché nádrže N1 a N2 s částečnou retencí byly zpracovatelem navrženy pro transformaci 100letého povodňového průtoku na neškodný,  s celkovým objemem  akumulace 133 000 m3. Parametry návrhového povodňového průtoku  (N=100) vychází z požadované míry bezpečnosti vodního díla dle z posudku TBD, kterým je vodní dílo současně zařazeno do  kategorie dle zákona o vodách, v tomo případě kat. III a IV.

Zpracovatelem projektové dokumentace byla prostějovská firma HANOUSEK s. r. o., dodavatelem stavby AWT Rekultivace a. s. z Havířova-Prostřední Suché. Celkové skutečné výdaje přesáhly 36 milionů korun včetně DPH.  Drtivá většina výdajů je hrazena prostřednictvím dotace z Programu rozvoje venkova.