Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Vyškov dokončila realizaci protierozního opatření v k.ú. Drnovice u Vyškova

Pobočka Vyškov během podzimu 2019 zabezpečila výsadbu krajinných prvků, sloužících především jako protierozní opatření nad zastavěnou částí obce Drnovice. Obec Drnovice se nachází asi 4 km západním směrem od obce Vyškov. Potřeba vybudovat zde tento prvek společných zařízení vzešla z návrhu komplexních pozemkových úprav (zapsaných do katastru nemovitostí v roce 2013) a z potřeby obce ochránit území před prvním přívalem vody z přilehlých polí, která leží na poměrně svažitých a dlouhých pozemcích. Protože se jedná o plochu v silně návětrném území, bude opatření sloužit také k ochraně před větrnou erozí.

Realizace se nachází v severní části obce, dle místního názvosloví „Přídanky na Vinohrádkách“. Blízké okolí je lidmi značně využíváno k procházkám, jelikož se nedaleko nachází rozhledna Chocholík (367 m n. m.). Realizace se skládá z výsadby stromů a keřů doplněné terénními úpravami v podobě průlehů (tzv. svejlů). Stavba krajinného prvku je rozdělena do dvou částí, které jsou od sebe odděleny travnatou cestou. V západní části, která leží blíže k rozhledně, byla provedena výsadba ovocných stromů, a tím došlo k navázání prvku na již vzrostlý ovocný sad. Jsou zde zastoupeny druhy stromů jako hrušně, ořešáky a švestky. V druhé části, blíže k obci, došlo k terénním úpravám v podobě průlehů. Jsou to postupně se prohlubující zářezy do hloubky země (podobné příkopu). Ty mají za úkol zachytit a zadržet přitékající vodu z okolních polí, a následně pomalu a postupně zasakovat vodu do půdy. Celkem čtyři průlehy jsou vedené po vrstevnici. Tři z nich jsou dlouhé asi 50 m, široké 3 m a hluboké 0,5 m. Čtvrtý průleh, umístěný v nejnižším místě pozemku nejblíže k obci, je oválného tvaru, v nejširším místě dlouhý 33 m, široký 13 m a hluboký 0,5 m. Všechny průlehy jsou osety trávou, která má napomoci lepšímu vsakování vody. V násypu (hrázce) průlehu jsou vysázeny různé druhy keřů (např. dřín, hloh, kalina, líska, svída krvavá aj.), jež zpevní těleso násypu. Pod touto „hrázkou“ po celé délce průlehu již začíná výsadba stromů. Jsou zde zastoupeny druhy jako bříza, dub, habr, hrušeň, jabloň, javor babyka, lípa, třešeň, švestka. Dominantu již nyní tvoří mahalebky obecné. Všechny stromy jsou doplněny opěrnými kůly, keře jsou vyznačeny kolíky s červeně natřeným koncem. Stromy i keře byly impregnovány proti okusu. Celá plocha obou segmentů je také oseta travobylinnou směsí, jež má za úkol mimo jiné zpestřit druhovou skladbu původních druhů bylin, které v této lokalitě vymizely. Nad vymezeným pozemkem pro výsadbu je nově realizována travnatá cesta. Ta navazuje na již zaužívanou cestu vedoucí od obce směrem k rozhledně.

Realizovaný prvek v krajině tak má plnit funkci nejen protierozní a půdoochrannou, ale zároveň má napomoci k vytvoření a udržení ekostabilizační funkce krajiny díky výsadbě původních druhů – ať už stromů a keřů, nebo bylin, a připravit tak útočiště i pro zvířecí druhy. Vytvořil se tímto i estetický prvek v krajině, čímž se zpříjemní výhled z okolních zahrad, rozhledny nebo jen samotná procházka krajinou.

V zájmu ochrany výsadby před zvěří zde byla vytvořena i dočasná oplocenka na náklady obce Drnovice.

Realizaci provedla firma Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. Celkové náklady na realizaci činily 487 790,00 Kč.

Pobočka Vyškov zde uskutečnila i svou vlastní výsadbu stromu. Pracovníci pobočky vysadili ke čtvrtému oválnému průlehu javor mléč, kterým si i sami mohou připomínat společnou práci nebo například společné místo k oddechu.

 

Autorka článku: Ing. Eva Horáková, KPÚ pro JmK, Pobočka Vyškov

osazovací schéma realizace.jpg

průběh výsadby 1.jpg průběh výsadby.jpg

Strom s tabulkou.png