Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Louny zajistila realizaci biokoridorů u obcí Holedeč a Stránky

Pobočka Louny zajistila realizaci biokoridorů podél nově zrekonstruovaných polních cest HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC2 v k. ú. Stránky v lokalitě Na Pískách, která se nahází na území Přírodního parku Džbán. Biokoridory jsou nově založeny na orné půdě, tvoří souvislý pás v délce 1 160 m a šířce 20 m, propojují lesní pozemky v k. ú. Holedeč s remízkem na hranici mezi k. ú. Stránky a Kluček. Výsadba byla provedena v průběhu října a listopadu 2019 a v následujících 3 letech bude prováděna pěstební péče.

Realizace spočívala v založení trvalé zeleně, tzn. smíšených porostů stromů, keřů a travnatých ploch, které mají kromě ekologické funkce také krajinotvorný význam, proto byl zohledněn charakter okolí, výhledy do krajiny a stávající dominanta, skupina lip u křížku. Ochrana nové zeleně je provedena oplocením drátěnkou a individuálními chráničkami. Součástí realizace byla i instalace berliček pro dravce. Druhová skladba vychází ze stanovištních poměrů a ze skladby přírodních společenstev dle místního ÚSES. V řešeném území jsou vymezena společenstva teplomilných doubrav, kde hlavními dřevinami přírodních geobiocenóz jsou duby zimní, letní a šípák, dále jsou v území vysazeny jako kosterní dřeviny lípy, habry a javory. V porostní skupině jsou v příměsi břízy, buky, jeřáby a borovice, z ovocných druhů třešně a ořešáky. Keřové lemy jsou tvořeny ptačím zobem, lískou, zimolezem, svídou a krušinou.

Hlavním cílem opatření je zvýšení počtu a plochy prvků ÚSES na lokální úrovni a doplnění stávající funkční sítě místního ÚSES. Po ukončení tříleté pěstební péče bude zeleň předána do vlastnictví Obce Holedeč. Realizace biokoridorů je financována z prostředků VPS. Celkové náklady včetně následné péče činí 2.846.000 Kč.