Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Obnova „Rybníka pod lesem“ v k. ú. Malměřice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, v roce 2021 zrealizovala investiční akci Obnova stávajícího vodního díla – „Rybník pod lesem“ v k. ú. Malměřice, jako opatření k zadržování vody v krajině.

Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malměřice byl schválen Zastupitelstvem obce Blatno dne 10. 11. 2011. Součástí plánu společných zařízení bylo mimo jiné vymezení základních parametrů územního systému ekologické stability a jako jeden z těchto základních parametrů byl navržen i interakční prvek označený IPS 6 – Rybník pod lesem.

Jedná se o stávající rybník, který se nachází pod lesem, jižně od obce Malměřice. Rybník je napouštěn z melioračního hlavníku, který probíhá podél rybníka a přepad z rybníka, jakož i vypouštění, je do stejného melioračního hlavníku.

Dne 10. 5. 2019 byla provedena pracovníky SPÚ Pobočky Louny za přítomnosti p. Václava Beneše, starosty Obce Blatno, prohlídka interakčního prvku IPS 6 – Rybníka pod lesem a jeho okolí. Rybník byl ve špatném technickém stavu, bylo zjištěno, že v tělese hráze jsou kaverny a dochází k průsakům hráze a nádrž je porostlá náletovými dřevinami. V rámci stavby bylo třeba vyřešit opravu hráze, úpravu dna a stávající šachty. Současně byl řešen i přístup k rybníku po obecním pozemku.

Malměřice 1.jpg

Hlavním účelem obnovy „Rybníka pod lesem“ bylo zvýšení retenční schopnosti krajiny a vytvoření vodního biotopu se stojatou vodou. V místě stavby byla ponechána torza pokácených vrb pro zdárné ukončení saproxylických druhů brouků, zároveň tím vznikla i úkrytová možnost pro chráněné druhy (slepýš křehký, ještěrka obecná a ropucha obecná), které byly monitorovány v rámci biologického hodnocení lokality). Opatření byla navržena tak, aby přispěla ke zpomalení povrchového odtoku vod ze zájmového území a tím došlo k podpoře biodiverzity a významného krajinného prvku. Lokalita bude poskytovat vhodná stanoviště pro rostlinná a živočišná společenstva spjatá s vodním a mokřadním prostředím.

Malměřice 2.jpg

Stavební záměr byl schválen Odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem MěÚ Podbořany dne 7. 8. 2020. Stavební práce započaly 11. 1. 2021 a byly ukončeny 30. 4. 2021, kolaudace stavby proběhla dne 1. 6. 2021. V následujících třech letech bude probíhat následná pěstební péče o 7 nově vysazených stromů a realizovaná stavba bude předána do vlastnictví Obce Blatno. Celkové náklady včetně výsadby a následné pěstební péče činily 2 501 761 Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby byla firma Šilhánek a syn, a. s.

Malměřice 3.jpg

Malměřice 4.jpg