Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Obec Medlov na Olomoucku má další polní cestu

Dne 21. ledna 2020 byla obci Medlov na Olomoucku předána do majetku polní cesta HC7 v katastrálním území Medlov u Uničova. Pobočka Olomouc tuto polní cestu realizovala na pozemcích uvedených ve schváleném návrhu pozemkových úprav, č. parcely KN 3938, 3995 a 4086 v katastrálním území Medlov u Uničova. Společné zařízení bylo realizováno ve veřejném zájmu na základě souhlasu s ohlášenou stavební úpravou komunikace vydaného Městským úřadem v Uničově dne 18. 12. 2018, do provozu byla polní cesta HC7 uvedena kolaudačním souhlasem vydaným Městským úřadem v Uničově dne 20. 11. 2019.

  

Vzhledem k tomu, že pobočka měla připravené podklady pro zahájení stavby, včetně platného stavebního povolení, mohla zahájit stavbu téměř okamžitě po přidělení finančních prostředků.

Hlavní funkcí této cesty je zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků a zvýšení celkové prostupnosti krajiny. Polní cesta bude využívána především zejména pro zemědělskou dopravu.Jedná se o hlavní polní cestu kategorie P5,0/30 s asfaltovým povrchem v délce 525 m. Cesta vede podél areálu družstva a končí u stávající cesty intravilánu obce. Návrhová rychlost je 30 km/hod., šířka koruny cesty je 5 m, jízdní pruh 4 m, krajnice je po obou stranách zpevněna štěrkodrtí na šířce 0,5 m. Hlavní polní cesta HC7 je obousměrná. V rámci výstavby polní cesty byly zhotoveny 3 hospodářské sjezdy, 1 výhybna a byla nahrazena stávající meliorační šachta.

Výstavba polní cesty HC7 probíhala necelé dva měsíce (09/2019-10/2019), Pobočka Olomouc převzala dílo od zhotovitele dne 5. 11. 2019. Celá stavba byla financována z prostředků VPS ve výši 4 579 308,27 Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost SPH stavby s. r. o., Bystřice   nad Pernštejnem, která vzešla z výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

O tom, že výstavba polních cest má smysl, svědčí i kladný ohlas starosty obce Medlov, od kterého jsme obdrželi písemné poděkování s kladným zhodnocením dosavadní spolupráce.