Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Legislativní změny platné od 1. 11. 2019

Legislativní změny platné od 1. 11. 2019 se dotknou zejména zákona o SPÚ a zákona o půdě Cílem novely zákona o SPÚ je především zakotvit přednost státu při převodu pozemku z rezervy určené pro rozvojové programy státu, pokud souběžně vznesou žádosti o tento pozemek další subjekty. Novela také upraví způsob oceňování majetku, kdy směna či koupě pozemku za účelem vytvoření a zachování potřebného rozsahu a složení rezervy státních pozemků může být realizována nejvýše za cenu obvyklou.

Vznikají dva nové typy nárokových převodů za ceny obvyklé a to prodej stavby a souvisejícího majetku vlastníkovi pozemku a možnost prodeje pozemku obci, který je dle platného ÚP v ploše veřejného prostranství. Další zavedené změny lze definovat jako efektivnější a hospodárnější nakládání s majetkem státu, včetně eliminace potenciálních dlužníků státu, ve smyslu zrušení splátkového režimu.

V rámci novely zákona o půdě do­chází rovněž k několika důležitým změnám. Nově bude možné nabízet náhradní pozemek restituentům ve veřejné nabídce opakovaně, a to až třikrát. Statut oprávněné osoby, která má v rámci veřejných nabídek přednost před právními nástupci, získají i držite­lé restitučních nároků postoupených od příbuzného v řadě přímé, manže­la, partnera či sourozence, pokud tito byli původními oprávněnými osoba­mi, nebo jejich dědici.