Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Informace ke směnám nemovitostí

Státní pozemkový úřad (SPÚ) může dle Zákona o půdě směnit a směnou nabýt nemovitosti. Podmínky směn nemovitých věcí jsou vymezeny metodickým pokynem SPÚ pro zpracování směn nemovitostí a zákony.

Informace ke směnám nemovitostí

Státní pozemkový úřad (SPÚ) může dle Zákona o půdě směnit a směnou nabýt nemovitosti. Podmínky směn nemovitých věcí jsou vymezeny metodickým pokynem SPÚ pro zpracování směn nemovitostí a zákony.

Směnu nemovitostí je možné realizovat nejen v rámci jednoho katastrálního území, ale lze také směnit pozemky, které leží v jiném katastru, okrese či dokonce kraji než pozemky směnou požadované. SPÚ může dle zákona požadovat, aby náhradou nabízené pozemky byly ve stejném katastru jako ty směnou požadované - což se většinou děje tam, kde ještě neproběhly komplexní pozemkové úpravy. (Více info zde: http://www.spucr.cz/privatizace-a-prevod-majetku/prevod-zemedelske-pudy-podle-zakona-c-229-1991-sb/smeny-pozemku).

 

Podmínky směny nemovitostí v bodech: 

1)  Proces schvalování směn nemovitostí je následující. Nejprve se na úrovni ústředního ředitele SPÚ předběžně schvaluje návrh směny konkrétních požadovaných pozemků ve vlastnictví státu za  konkrétní náhradou nabízené pozemky (bez stanovení cen). V případě kladného výsledku projednání jsou na úrovni Krajského pozemkového úřadu zpracovány znalecké posudky a dále je smlouva uzavírána ředitelem příslušného Krajského pozemkového úřadu, v jehož územní působnosti se nachází směnou požadované pozemky ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Tento postup je zvolen s ohledem na skutečnost, aby navrhovatel směny nevynakládal zbytečně finanční prostředky, jelikož náklady spojené s přípravou a realizací směny, a to i v případě, že směna nemovitostí nebude realizována, nese v plné výši navrhovatel směny.  

2)  O směnu může požádat vlastník nemovitostí nebo subjekt, který má smluvně zajištěno (smlouvou o smlouvě budoucí), že na jeho výzvu získá od třetí osoby nemovitosti, které budou předmětem směny. Uvedené skutečnosti doloží navrhovatel originálem nebo úředně ověřenou kopií listiny, na základě které nabyl vlastnické právo, anebo v případě, že v době podání žádosti o směnu není vlastníkem nabízených nemovitostí, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o smlouvě budoucí. 

3)  Náhradou nabízené pozemky:

  • Musí být využitelné pro zemědělskou činnost současně i ve výhledu, vždy se musí jednat o zemědělskou půdu, která není zanedbaná.
  • Nesmí se jednat o druh pozemku lesní pozemek, ostatní plocha (se způsobem využití dráha, ostatní dopravní plocha, ostatní komunikace, sportoviště a rekreační plocha, pohřebiště, skládka, fotovoltaická elektrárna, plantáž dřevin), či vodní plocha (nejedná-li se o pozemky pod vodními díly v příslušnosti hospodařit SPÚ).
  • Zemědělské využití nesmí být omezeno, to znamená, že náhradou nabízený pozemek musí být bez zvláštních omezení a nesmí se nacházet na území přírodních památek, přírodních rezervací, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a na území národních parků.
  • Nesmí být územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby určené k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury.
  • Nesmí se nacházet v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité.
  • Výpovědní lhůta případné pachtovní smlouvy u náhradou nabízeného pozemku by neměla překročit 1 rok, v odůvodněných případech (výše nájemného/pachtovného) lze akceptovat lhůtu 5 let. V případě smlouvy na dobu určitou, v době podání žádosti do konce této smlouvy musí zbývat max. 5 let. Celkově by nájemní či pachtovní smlouva na náhradou nabízené pozemky neměla obsahovat ustanovení, která nejsou v souladu se vzory nájemních či pachtovních smluv SPÚ (např. ustanovení o předkupním právu, možnosti podnájmu bez souhlasu vlastníka, závazek, že po ukončení KoPÚ budou pronajaty či propachtovány pozemky, které po ukončení KoPÚ pronajímatel nebo propachtovatel získá)  resp. by měla být v souladu s MP č. 2/4 Užívací vztahy obecně.
  • Počet náhradou nabízených pozemků by měl být přiměřený počtu pozemků požadovaných.
  • Na LV převodce (navrhovatele směny) nesmí být zapsáno duplicitní vlastnictví převodce a jiné osoby (včetně státu).

4/ Výchozí cenové podmínky jsou stanoveny následovně:

  • pozemek v příslušnosti hospodařit SPÚ je oceněn cenou v místě a čase obvyklou ke dni podání žádosti, resp. ke dni podpisu smlouvy současně i cenou zjištěnou, s tím, že pro převod se použije vždy cena vyšší. (dle § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • pozemek navrhovatele tj. náhradou nabízený  je oceněn cenou dohodnutou dle § 28a Zákona o půdě, tj. v cenách platných ke dni 24. června 1991. (Podle vyhlášky č. 316/1990 Sb.).   

Zdánlivá nesrovnalost v hodnotách vychází z dodržení platné legislativy ČR, neboť SPÚ v souladu se zákonem o SPÚ, nabízí převoditelné pozemky, tedy i nabyté v rámci směn nemovitých věcí, nejdříve v rámci nabídek dle zákona o půdě. Jedná se konkrétně o nabídky pozemků pro oprávněné osoby dle zákona o půdě, které jsou oceňovány právě dle výše zmiňovaného § 28a zákona o půdě. Tento postup je tedy plně v souladu s výše citovanými právními přepisy a SPÚ ho nemůže bez změny předmětné legislativy ČR svévolně pozměňovat. K cenovému doplatku ze strany SPÚ se nepřihlíží.  

5) Dle účelu směny je stanoven poměr pozemků požadovaných vůči pozemkům náhradou nabízených (viz. níže uvedená tabulka). Např. pro „jiný účel“ je stanoven poměr 1:1,5 tj. náhradou nabízené pozemky musí mít o 50 % větší výměru než pozemky požadované. 

 

Poměr výměry požadovaných pozemků vůči pozemkům nabízeným

modelové situace

(za účelem)

součástí požadovaných pozemků je orná půda                 (bez ohledu na výměru)

ostatní případy

náhradou nabízená orná půda činí 70 a více % z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí od 50 do 70% z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí méně než 50 % z celkově požadované výměry orné půdy

zemědělská výroba

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba – žadatel obec či kraj s účelem užití prior. pro širokou veřejnost

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba - pro komerční účely

celková výměra 1 : 2

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

investiční výstavba - pro vlastní potřebu

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

těžba nerostů

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

neoprávněně zastavěné pozemky

celková výměra 1 : 10

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

jiný účel – vše co není taxativně vyjmenováno

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

z iniciativy navrhovatele pro potřeby SPÚ (nabídka web)

celková výměra 1 : 1

z iniciativy SPÚ

celková výměra 1 : 1

 

6) V případě zájmu o směnu nemovitých věcí je nutné podat žádost na předepsaném formuláři včetně všech uvedených příloh, k dispozici zde: http://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni/formulare-a-zadosti-dks). 

7)  Žádost se podává na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází požadované pozemky ve vlastnictví státu (v hospodaření SPÚ). Kontakty na jednotlivá krajská pracoviště SPÚ naleznete zde: http://www.spucr.cz/kontakty/souhrn-kontaktu-na-kpu-a-pobocky).