Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní cesty ve Zlámanci

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předal obci Zlámanec realizovanou stavbu hlavní polní cesty C4 a výsadeb na parcelách KN 2072 a KN 1416. Tato stavba byla realizována v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zlámanec. Výstavba probíhala od května do listopadu roku 2018.

Realizace hlavní polní cesty C4 vycházela z požadavku obce Zlámanec, pro niž tato cesta představuje jednu z hlavních priorit rozvoje, ale je také podpořena rozvojovými strategiemi MAS Dolní Poolšaví a mikroregionu Region za Moravú. Hlavní polní cesta C4 tvoří základní páteř pro zpřístupnění zemědělských ploch vlastníky nebo subjekty obhospodařující půdu v extravilánu obce Zlámanec.Pozitivním důsledkem zrealizované polní cesty C4 je, že zastává funkci sportovně-rekreační, například jako cyklotrasa spojující obec Zlámanec s okolními obcemi. Cesta končí na hranici s katastrálním územím obce Částkov a je tak připravena na přímé napojení z její strany a dojde k vytvoření přímého spojení těchto obcí, které dosud chybí. Při cestě byl založen luční trávník, který pomůže ke zpevnění cesty a zvýší retenci a zachytávání srážek a i tím přispěje ochraně krajiny proti splachům, bahnotokům a erozi.Výsadba aleje a doplnění výsadeb nahradí nutné zásahy do porostu při realizaci polní cesty C4 a zároveň pomáhají jejímu bezproblémovému zasazení do krajiny a zlepšují její ráz.

Jedná se o jednopruhovou polní cestu kategorie P 4,5/20. Jízdní pás - vozovku - tvoří jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m. Krajnice jsou zpevněné, oboustranné, každá o šířce 0,5 m, volná šířka je tedy 4,5 m. Vozovka je zhotovena z asfaltového betonu – ACO o celkové délce 1982,4 m. Byly provedeny výsadby na parcelách KN 2072 a KN 1416 a dle požadavku obce Zlámanec jsou vysázeny ovocné stromy. Na KN 2072 vysázeny slivoně v počtu 9 ks a na KN 1416 pak  třešně v počtu 33 kusů. Celkem bylo tedy vysázeno 42 kusů ovocných dřevin.

Zajímavostí je, že o povrchu polní cesty C4 rozhodovali v roce 2016 obyvatelé Zlámanci v místním referendu. Občané zvolili jednoznačně asfaltový povrch cesty (74 % ze všech hlasujících).  Stinnou stránkou referenda bylo, že se kvůli němu odložila výstavba polní cesty o více než půl roku. V současné době je zbudovaná polní cesta brána mezi obyvateli obce Zlámanec velmi pozitivně. Její užitečnost tak přesvědčila i některé její odpůrce, že záměr realizovat tuto cestu s asfaltovým povrchem byl správný.

Realizace stavby probíhala od května roku 2018 do listopadu roku 2018. Zhotovitelem realizace byla společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Celkové náklady činily 12 892 184 Kč včetně DPH a byly hrazeny z prostředků Programu rozvoje venkova 2014-2020. Veškeré výše zmíněné stavby budou předány obci Zlámanec.

 Autor: Mgr. Miloslav Cigoš

Rada, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj - Pobočka Uherské Hradiště