Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace hlavní polní cesta PC8, k.ú. Suchá Loz

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předal obci Suchá Loz dokončenou stavbu důležité hlavní polní cesty PC8 včetně výsadby interakčního prvku IP ST11 - stromořadí ořešáků a komplexním odvodněním s protierozní funkcí. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchá Loz. Výstavba probíhala od března do listopadu roku 2018.

Hlavním účelem realizace polní cesty PC 8 je zajištění a zkvalitnění obslužnosti přilehlých zemědělských pozemků a zvýšení bezpečnosti při pohybu dopravních prostředků a osob na této polní cestě. Kromě tohoto cíle - zlepšit přístupnost pozemků jejich vlastníky vedoucí k efektivnějšímu obdělávání půdy - jsou zde cíle sekundární a těmi je mimo jiné protierozní účinek celé cesty i díky efektivnímu odvodnění a vegetačním úpravám, které přispějí k rozčlenění jinak velmi rozsáhlých půdních bloků. Pozitivním efektem realizace je i možnost využití polní cesty pro občany venkova a turisty jako cyklostezky. Důležitým aspektem a přínosem zbudování této polní cesty je rovněž vytvoření základní páteře polních cest, na kterou mohou navazovat další případné polní cesty, což povede k vytvoření kvalitní propojené cestní sítě, kterou ocení, nejen zemědělci či vlastníci pozemků, ale také celá venkovská společnost.

Polní cesta PC 8 je kategorie P 6/30 s celkovou délkou 2 170 metrů. Volná šířka komunikace v koruně je 6 m, šířka jízdního pruhu pak 5 m+2x0,5m krajnice je provedena ze štěrkodrti ve sklonu 8 %. Povrch cesty je živičný.Pro odvodnění komunikace, zabránění vodní eroze a fungování příkopů došlo ke stržení krajnic a k obnovení trubních propustků a k výstavbě příčných žlabů. Došlo k pročištění cestních příkopů. Podélné odvodnění vozovky je provedeno podélným sklonem vozovky, dále pak příkopy. Příčné odvodnění vozovky je provedeno příčným sklonem vozovky, který je střechovitý o velikosti 2,5%, dále pak trubními propustky a příčnými žlaby. Veškerá voda je tak svedena a poté zasáknuta do okolního terénu.

V rámci realizace došlo v místech násypu a zářezu k ohumusování obnažených svahů. Následně na takto upravené ploše byl založen parkový trávník  pomocí travní parkové směsi. Byla také provedena výsadba stromořadí – aleje. Vysázeno bylo 121 kusů Ořešáku "Ořešák Jupiter". Vysazené stromy chrání ochranné pletivo, ke stabilizaci jsou použity kůly.

Realizace stavby probíhala od března roku 2018 do listopadu roku 2018. Zhotovitelem realizace byla společnost EUROVIA CS, a. s.. Celkové náklady činily 17 134 779 Kč včetně DPH, z toho 16 432 406 Kč bylo hrazeno z prostředků Programu rozvoje venkova 2014-2020 a 702 373 Kč z Veřejné pokladní správy. Veškeré výše zmíněné stavby budou předány obci Suchá Loz.

 

 

Autor: Mgr. Miloslav Cigoš

Rada, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj - Pobočka Uherské Hradiště