Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Dokončení revitalizačních opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice

Praha,22. června 2020: Slavnostní program k dokončení revitalizačních opatření na pravém břehu Holomně, k. ú. Drslavice zhatil sice sobotní déšť, ale díky stavbách se lidé v Drslavicích nemusí velké vody obávat. Projekt má za cíl protipovodňovou ochranu území, boj proti suchu v krajině (zvýšení retence vody v krajině) a díky novému biocentru má i ekologický význam. Dvě polní cesty pak slouží ke zpřístupnění pozemků a k obslužnosti zbudovaných staveb.

Prohlédněte si časosběrné video fotografa Radovana Chvíly, který fotil a natáčel skoro v celém průběhu stavby.

Projekt zahrnuje novostavbu vodního díla a dvě polní cesty. Tok Holomně je mezi obcemi Drslavice a Prakšice zcela neupravený - meandrovitý. Tento pozitivní fakt však znamená současně ohrožení extravilánu a intravilánu obce Drslavice - vybřežená voda může do obce přitékat nivou mimo koryto Holomně, porosty na strmých březích koryta v neupraveném úseku toku mohou v případě větší povodně způsobit ucpání koryta v libovolném profilu. Z těchto důvodů také v červnu roku 2010 byla obec Drslavice - jak intravilán, tak extravilán - postižena povodní způsobenou přívalovými srážkami a špatnou retencí a retardací krajiny v oblasti toku Holomně. Kromě této události je intravilán a extravilán obce sužován bahnotoky. Klíčovým opatřením, které tuto nedobrou situaci řeší, je tak realizace tohoto projektu - Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, kdy došlo ke zbudování poldru, který zachytí velké množství přívalových srážek a nedopustí jejich ničivé účinky v zastavěné části obce. Hráz poldru zahrnuje vzdouvací objekt, bezpečností přepad a požerák. Prostorově je dané území vymezeno hrází poldru, odběrným objektem a hranicí maximální zátopy při průchodu stoleté vody.

Při průchodu povodňové vlny a velkých vod bude docházet ke vzdouvání vody v celém prostoru vymezeném hrází poldru. Při dosažení maximální hladiny začne voda přepadat bezpečnostním přepadem zpět do koryta Holomně a začne se zaplavovat vodní nádrž - rybník. Hráz je navržena tak, že je trasována podél toku. Toto řešení umožňuje jednoduchým způsobem zaústění do toku prostřednictvím
přímého přepadu. V prostoru poldru je vytvořen trvalý mokřad zajišťující příznivé podmínky pro existenci vodních a mokřadních rostlin a pro výskyt a zejména reprodukci na vodní prostředí vázaných živočichů.

Vodní nádrž (rybník), jejíž hráz je vytvořena z místních zemin, slouží k retenci, zadržení vody v krajině. Okolí nádrže, náhonu a tůní je zatravněno a ozeleněno autochtonními druhy stromů a keřů. Dále jsou zbudovány dvě tůně. V rámci vegetačních úprav byly vysazeny nové dřeviny a založeny nové trávníky. V rámci projektu byly vysazeny rovněž vodní a mokřadní rostliny.


Projektem navržené stavby vychází ze schváleného návrhu plánu společných zařízení, navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drslavice.

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Vodohospodářskou část - Ing. Petr Götthans a dopravní část – RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.

DODAVATEL: Ekostavby Brno, a.s.

MÍSTO REALIZACE: Zlínský kraj, Okres Uherské Hradiště, Obec Drslavice, Katastrální území Drslavice

CELKOVÉ VÝDAJE: 26 315 823 Kč s DPH