Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav Horní Bobrová

Dne 10. 2. 2016 proběhlo v Sokolovně Městyse Bobrová závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav Horní Bobrová. Území dotčené pozemkovými úpravami má výměru 586,5 ha. Návrh pozemkových úprav řeší veškeré zemědělské i lesní pozemky v katastrální území Horní Bobrová a z důvodu návrhu změny katastrální hranice i části katastrálních území Dolní Bobrová, Radešínská Svratka, Dlouhé na Moravě, Račice u Dlouhého a Olešínky.

Pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bobrová byly zahájeny  8. 12. 2008 podle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. (zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech) na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v k. ú. Horní Bobrová. Pro zahájení pozemkových úprav se vyjádřilo celkem 41 vlastníků s výměrou celkem 334 ha, což představuje 62,9 % z celkové výměry zemědělské půdy v k. ú. Horní Bobrová. Úvodní jednání se konalo 13. 1. 2010.

Vlastní práce byly zahájeny po výběrovém řízení a podpisu smlouvy o dílo v roce 2010. Návrh pozemkových úprav byl vyhotoven v roce 2015.

Proces řešení pozemkových úprav v Horní Bobrové je poznamenán velmi složitými jednáními, která vyústila v provedení 2 změn obvodu upravovaného obvodu. Po jejich provedení se situace stabilizovala a v roce 2015 bylo přistoupeno k projednávání návrhu nového umístění pozemků. Návrh pozemkových úprav byl vystaven během měsíce listopadu 2015. Návrh je projednán a odsouhlasen se 100 % vlastníků.

Do pozemkových úprav je zahrnuto 167 vlastníků s 217 LV. Počet parcel vstupujících do pozemkových úprav je 1501. Z pozemkových úprav vystupuje 778 parcel. Průměrná velikost parcely před úpravou je 3908 m2 a po úpravě 7539 m2.

    


 

Ukončení Komplexních pozemkových úprav Velká Losenice

 

Dne 16. 12. 2015 bylo zápisem do katastru nemovitostí ukončeno řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Velká Losenice. V současné době probíhá vytyčování hranic pozemků nového stavu na základě požadavků vlastníků.

 

Úvodní jednání Jednoduchých pozemkových úprav Moravec

 

Dne 9. 3. 2016 se konalo úvodní jednání Jednoduchých pozemkových úprav Moravec. Předmětem jednoduchých pozemkových úprav je upřesnění přídělů v katastrálním území Moravec. Pozemkové úpravy byly zahájeny na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí. Do obvodu řešeného území byly kromě přídělových pozemků zahrnuty i zbývající pozemky evidované ve zjednodušené evidenci a lesní pozemky. Výměra řešeného území je 474 ha, účastníků řízení je 150. Předpokládaný termín ukončení prací je podle smlouvy o dílo v lednu roku 2018.