Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář: „Čistá voda do Švihova“

Dne 1. 12. 2016 pořádal Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina (KPÚ) v kulturním domě v Kožlí seminář s názvem „Čistá voda do Švihova“. Seminář zahájil ředitel KPÚ Vladimír Maryška, který uvítal přítomné, představil přednášející a seznámil zástupce obcí, organizací a úřadů s cílem semináře. Hlavním cílem semináře bylo seznámit starosty dotčených obcí s nutností ochrany povodí řeky Želivky a zejména s možnými prostředky k docílení čistoty vody ve vodárenské nádrži Švihov. Základním a prvotním prostředkem k dosažení čistého prostředí a zlepšení kvality vody je provedení komplexních pozemkových úprav.

Postupně na semináři vystoupili se svými příspěvky – Mark Rieder, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského, Marek Liška a Jan Goldbach, zástupci Povodí Vltavy s.p., Daniel Pokorný, ředitel Odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství ČR, Martin Pták, zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, Jaroslava Doubravová, ředitelka Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav SPÚ Jan Čekal, zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina.

Přítomní byli seznámeni s hlavními faktory znečišťování vodních zdrojů, možnostmi jejich ochrany, plánovanou modernizací úpravny vody Želivka a dále s možností čerpání finančních prostředků z dotačních titulů MZe a MŽP. Zástupci SPÚ představili účastníkům účinný nástroj řešení problematiky, kterým jsou komplexní pozemkové úpravy. Dále upozornili na možnost čerpání finančních prostředků na realizaci navržených opatření po ukončení pozemkových úprav v rámci plánu společných zařízení, který řeší komplexně problematiku návrhu cestní sítě, protierozní ochrany, vodohospodářských opatření a opatření na ochranu životního prostředí.

Po těchto vystoupeních pak zástupci KPÚ pro Kraj Vysočina, Poboček Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Benešov prezentovali stavby, které již byly realizovány v rámci pozemkových úprav v Kraji Vysočina a v okrese Benešov. V průběhu diskuse vystoupili i zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zástupci organizace Čistá Želivka o.p.s.

Závěrem ředitel Maryška vyjádřil přesvědčení, že existují nástroje, které mohou zajistit čistější vodu do vodního díla Švihov, a záleží na zainteresovaných stranách, do jaké míry prezentované informace převezmou do praxe.

 

svihov 064.JPG

 

svihov 066.JPG